Jegyzőkönyv 2011. december 14.

Jegyzőkönyv

  

Készült: Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-én

              megtartott üléséről.   

         

Jelen vannak: Alapi József polgármester

                         Fábián Attila Nándor képviselő         

 Gyáfrás László képviselő – ülés közben érkezik

 Lajkó József képviselő

 Pető Miklós képviselő

 Szabó József képviselő

 

 Ragály Erika jegyző

 

Hiányozik: Dr. Gácsi János képviselő

                    

Meghívott vendégek: Sziráki Istvánné tagintézmény-vezető

                                  

                     

Alapi József polgármester: köszönti a megjelenteket. Külön tisztelettel köszönti Kaposvári Kázmér és Dr. Pálinkás István urakat. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő települési képviselő közül 5 fő jelen van - Gyáfrás László képviselő jelezte, kicsit késni fog -  így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.

 

Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, egyben javasolja az 1.) és 2.) napirendi pont cseréjét.

 

Miután más javaslat nem hangzik el, a képviselő-testület – az elhangzott módosítással - egyhangú szavazással az alábbi napirendeket hagyja jóvá, s tárgyalja meg:

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

  Napirend:                             Előadó:

 

1.)            Előterjesztés a közüzemi víz- és csatornaszolgál-
tatási díj hatósági árának megállapításáról szóló                                           Alapi József
önkormányzati rendeletre                                                                           polgármester

 

2.)            Beszámoló a két ülés között végzett munkáról                                             Alapi József

                                                                                                                          polgármester

 

3.)            Előterjesztés a települési szilárd hulladékkezelési                                          Alapi József
díj 2012. évi mértékének megállapítására                                                    polgármester

 

4.)            Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és                                        Ragály Erika
működési szabályzatának módosítására                                                           jegyző

 

 

5.)            Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetel-
mények alapját képező 2012. évi célok meghatáro-                                    Ragály Erika
zására                                                                                                             jegyző

 

6.)            Előterjesztés a könyvtár működését érintő kérdé-                                        Alapi József
sekre                                                                                                         polgármester

 

Zárt ülés keretében:

 

7.)            Segélyezési és egyéb kérelmek elbírálása                                                     Alapi József

                                                                                                                       polgármester

 

 

 

1.) Napirendi pont tárgyalása:

 

Előterjesztés a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj hatósági árának megállapításáról szóló önkormányzati rendeletre

 

Alapi József polgármester: átadja a szót Kaposvári Kázmér úrnak.

 

Kaposvári Kázmér: köszönti a jelenlévőket, elmondja, hogy a 2012. évre vonatkozó vízdíjemelésre készítettek egy díjjavaslatot, működés költségelemzésével egy kalkulációt, amit Felügyelő Bizottságuk Igazgatósága megtárgyalt és elfogadott. A kalkuláció - tekintettel arra, hogy eddig elég alacsonyan tudták tartani az árakat az országos átlaghoz képest – most kicsit nagyobb mértékű emelést tartalmaz. Most olyan költségelemek sokasága zúdult/zúdul rájuk, amit befolyásolni nem tudnak, illetve további költségcsökkentést ilyen vonatkozásban elérni nem tudnak. Így az emelés méretéke még ha szolidárisan nem is éri el azokat a nagyságrendeket, amiket más területeken, ettől függetlenül %-os mértékben egy 10 %-ot mutatott. A költségelemek vonatkozásában legnagyobb a mennyiségi visszaesés, fogyasztás csökkent a lakosság réséről. Ez a visszaesés az állandó változó költségarány miatt jelentős, hiszen arányosan 70 – 30 %-ban mondható ki az ágazatra, tehát 100,-Ft-os árbevétel kiesés esetén, 30,-Ft költségcsökkenés van. Ugyanakkor ugyanakkora személyzet dolgozik a felszíni vízmű üzemében, a szennyvíztelepen, a vízhálózaton, az ügyfélszolgálaton, stb. mint eddig. Ilyen vonatkozásban ezzel a pluszként megjelenő 1 m3-re jutó fajlagos költségnövekményre így további takarékoskodást tenni nem tudnak. A dolgozói létszámot illetően elmondja, ahhoz, hogy eddig nyomottan tudták tartani az árat, ehhez le van redukálva arra a minimális szintre, ami alá már nem lehet menni, mert a törvényi előírásoknak nem felelnének meg a 365 nap műszakba váltással, folyamatos ellátással való üzemmenet során.

Amit a továbbiakban szintén nem tudnak befolyásolni, az a bevezetésre kerülő adók, így a jövedéki adó, minden gépjárművük, eszközük dízel üzemű, megjelenik az üzemanyagár változás, s ez pedig nemzetközi folyamatok olajhordónkénti ára, ill. az árfolyamváltozásnak a függvénye. Az árfolyamváltozás befolyásolja a beszállítói árakat is.

Bevezetésre kerül a közszolgálati cégeknél az ingatlan adó, ami eddig nem volt, ill. a gépjármű baleseti adó, ugyanakkor elvonják a szakképzési hozzájárulást, amit teljes mértékben ki tudtak használni, hiszen a folyamatos létszámcsökkentés (nyugdíjazás, felmondás, stb.) esetén belső átszervezés után az újabb képesítés megszerzéséhez használták fel. Elvonásra kerül a kutatásfejlesztési forrás is. A kutatásfejlesztést eddig saját hatáskörben végezték, aminek két célja volt:

-         egyrészt: valós vizsgálatokat (labor) végeztek, a tisztítás technológiára asszociálva, aminek következménye a folyamatos üzem optimalizálás, ill. a változó Tiszai nyersvíz minőséghez igazodva is a legkisebb vegyszer használatával a legjobb hatásfok, ill. a tisztított víz elérése. Ebben nagyon sok eredményük volt.

-         Másrészt: az ebben dolgozó laboránsoknak a fordított munkaideje jogszabály szerint elszámolható volt. Átlagosan 3-4 embernek a bére volt finanszírozva ezen a kutatásfejlesztési forráson keresztül.

 

Gyakorlatilag vége van ilyen szempontból az üzemoptimalizálási, szakmai fejlődési lehetőségeknek, ill. annak, hogy az ebbe bevont dolgozóknak a finanszírozása megtörténjen, viszont létszámot leépíteni nem lehet, mert a 2 óránkénti laborvizsgálatot meg kell csinálni.

A díjváltozás kategóriában bevezetésre kerülne egy szennyvíz alapdíj is. El kell mondani, hogy a működtetésnél az előállítás, szolgáltatás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok, bérek, járulékok egyéb költségeket kell finanszírozni, ill. működtetni a felszíni vizet, szennyvíztelepet, hálózatot, csőtörést, javítást, egyéb ehhez kapcsolódó napi folyamatokat, míg a jogszabály szerint a felújítási feladatok a közmű tulajdonos önkormányzatoknak a kötelezettsége. Erre esetükre egy kialakult szerződésben rögzített forma volt, ilyen mai napig a koncessziós díjból való finanszírozása ezen feladatoknak. Ez a koncessziós díj kéttényezős részből áll. Áll az alapdíjból és a működés végén képződő nyereségarányos díjhányadból. Az egyik konvergál a nonprofit szinthez, míg a másik az alapdíjas szerződés szerint a működéstől teljesen független, fix-en számolható tétel, a befolyt alapdíj 95 %-a illeti meg  a települési önkormányzatot. Több esetben előfordult, hogy a műszaki szükségesség leelőzte méretében, költségében azt a forrásoldalt, ami képződött.

Alapdíjak vonatkozásában eljutottak arra a pontra, hogy – tekintettel arra, hogy a rendszer is öregszik, ill. egyre több műszaki szükségesség van – indokolttá vált minden településen a szennyvíz alapdíj bevezetése.

Parlament előtt van az új víziközmű törvény. E törvényben meghatározásra kerül, hogy 2011. december 31-én alkalmazott díjakhoz képest 2,56 %-ot lehet emelni. Megítélésük szerint a jogalkotó azért  hozta be ezt így, hogy azon településeknél, ahol eleve nyomott a díj – tekintettel arra, hogy a törvény egyéb részeiből kiderül, hogy 2 évig, tehát 2014.01.01-ig nem lesz díjemelés, és abból kell gazdálkodniuk, ami forrásoldal pillanatnyilag rendelkezésükre áll – így a településeknek lehetősége van un. évközi díjemelést végrehajtani december 31-ét megelőző határidővel, tehát ezáltal a törvényi szabályozásnak is teljes körűen megfelelnek. Ebből a megfontolásból egyeztettek Szolnok Város Önkormányzatának a vezetésével is. Mint mindig itt is, akármennyire fájdalmas, nehéz, - amellett, hogy az üzemeltetéshez szükséges forrásoldalt elismerik - mindig is kérték, elvárták, hogy valamilyen szintű kompromisszumot az üzemeltető is hozzon. Ebben a szituációban, ha december 20-ai hatállyal kerül bevezetésre a változás, akkor legyünk figyelemmel a lakosság fizetőképességére. Az emelés mértéke nem 10 %, hanem csak 8 %-os, ez az üzemeltetési struktúrában évi 40 millió Ft-os árbevétel kiesést jelent számukra, amit valamilyen módon nekik ki kell gazdálkodni. Gyakorlatilag ennek a konstrukciónak a megfogalmazásával került ide ez a kérelmük. Ha azt vesszük figyelembe, hogy az ár 2 évig változatlan marad, akkor igazából azt lehet mondani, hogy fele-fele a fogyasztásarányos emelési rész. El szeretné mondani, hogy a törvény-tervezet tartalmazza a kéttényezős díjrendszert oly módon, hogy 2014.01.01-től megállapított díjaknál már a kéttényezős díjrendszert kell alkalmazni. Másrészt a fogyasztás arányos díjba a műszaki rendszer amortizációs mértékének költsége, ami azt jelenti, hogy az állami szerveknek kötelező jelleggel úgy kell meghatároznia a díjat, hogy azt mindenképpen tartalmaznia kell. Olyan szempontból nem jó hír, hogy ez egy nagyon nagy díjnövekmény lesz. Fürdő tevékenység most is a víz, szennyvíz és a fürdővíz alaptevékenységi körbe tartozik bele, tehát ha tetszik, ha nem ez befolyásolja a díjat, tehát Szolnok város fürdőjének a terhét valamilyen

 

 

 

szinten a vidéki települések is viselik. Ezt a törvény-tervezet rendezi, a fürdőt Szolnok városnak ki kell vonni. Megjelenik a keresztfinanszírozás tilalmának az elve is. Más üzemeltetési struktúrára kell átállni. Ezzel kalkuláltak úgy, hogy erre az emelésre mindenképp szükség van ahhoz, hogy működőképes és üzembiztosak legyenek. Tudja azt, hogy ha %-ban mutatjuk ki, az nagyon sok, üzemeltetési oldalról viszont kötelességük egy olyan előterjesztési javaslatot tenni, ami az üzembiztonság ellátásához feltétlenül szükséges. Akármilyen döntés is születik, ők azt elfogadják, és tiszteletben tartják.

Köszöni a meghallgatást.

 

Dr. Pálinkás István: a jogszabályhoz kapcsolódóan annyit mondana kiegészítésként, hogy december 9-én került fel a honlapra, december 12-én kezdte el tárgyalni a Parlament, elég sok módosító javaslatot terjesztettek elő. Figyelemmel kísérik az ezzel kapcsolatos történéseket. Úgy látja, karácsonyra elfogadásra kerül a törvény. Ez az új jogszabály nagyon sok tekintetben változást fog eredményezni. Az egyik legfontosabb változás, hogy hozzányúlnak a víziközmű vagyon tulajdonlásához. A beapportált  víziközmű vagyont (Szolnoknál is így volt 1993-tól 1995-ig) vissza kell adni 2013. közepéig.

Különböző alapelveket tartalmaz, mint pl.: keretfinanszírozás tilalma, ami nagyon szigorú szabályozás lesz, hogy gyakorlatilag még a vízágazat és a szennyvízágazat között sem enged átjárhatóságot.

A díjmegállapítás rendszere is változni fog a törvény hatálybalépését követően.

A teljes költség megtérülés elve is bevezetésre kerül, ami azt jelenti, hogy mindenféle költségnek meg kell térülni a díjban.

Az alapdíj bevezetését kötelezően írja elő a törvény mindkét ágazatban.

 

Kaposvári Kázmér: kérésük, hogy a víz- és csatorna alapdíjak is december 20-tól egységesen kerüljenek bevezetésre, és a díjemelések is, az előzetesen megküldött írásos anyagtól eltérően. Hangsúlyozni kívánja, hogy mindenképpen arra törekszenek, hogy a vízdíj egységes legyen Szolnokon és vidéken is.

 

Alapi József polgármester: köszöni a kimerítő tájékoztatót. Számításai szerint egy 1 m3-t fogyasztó kis nyugdíjasnál 50 %-os emelést jelent.

 

Dr. Pálinkás István: ők 6 m3-rel számoltak, ott gyakorlatilag 3.262,-Ft helyett 3.762,-Ft lesz a díj, ami 15,3 %-os emelkedést jelent. Ez ÁFA nélküli összeg.

 

Alapi József polgármester: a 25 %-os ÁFA-val számolt, amire jövőre automatikusa rájön egy 2 %-os emelés, valamint a szennyvíz alapdíj is.

 

Dr. Pálinkás István: azért szorgalmazzák, hogy december 20-tól legyen emelve, hogy a 2 évet át tudják vészelni, hiszen 2 évig nem lesz semmilyen emelés. Problémát jelent az is, hogy csökken a lakossági vízfogyasztás. Az lenne a gazdaságos számukra, ha a jelenlegi kapacitáshoz képest 30-40 ezer m3 vizet el tudnának adni, akkor másképp alakulnának a díjképzésnek a mutatói is. De sajnos kevesebb fogy most 2011-ben, mint 1977 – 1978. években.

 

Pető Miklós képviselő: úgy véli, hogy az emelés elől kitérni nem lehet. A szennyvíz alapdíj bevezetés maga 20 %-os emelést jelent. A baj az, hogy mindennek az árát emelik, a fizetés

 

viszont nem emelkedik. Azért fogyasztanak kevesebb vizet a lakók, mert sajnos nincs pénzük. Elképesztő az, ami ebben az országban folyik. A dolgozók nagy többsége sajnálatos módon minimálbérért dolgozik.

A díjemeléssel valahol egyet tud érteni, de valahol mégse.

 

Az ülésre megérkezik Gyáfrás László képviselő, így a testület létszáma 6 főre változik.

 

Dr. Pálinkás István: szolgáltatói oldalról ez a kötelességük. A törvény által megengedett - 2011. december 31-én alkalmazott díjakhoz képest – 2,56 %-os emeléssel 2 évet nem lehet átvészelni.

 

Kaposvári Kázmér:  hogy a vízhálózat rekonstrukciójára nem ad az unió támogatást és nem is tervez adni, azt felháborítónak tartja.

 

Pető Miklós képviselő: megkérdezi a víztorony most kié, ki használja?

 

Dr. Pálinkás István: vissza lett adva önkormányzati tulajdonba.

 

Kaposvári Kázmér: a közműhálózatot törvény szerint vissza kell adni térítésmentesen az önkormányzatoknak. Jó helyzetben vannak e téren, mivel semmi nincs beapportálva hozzájuk, minden az adott önkormányzatok tulajdonában van.

 

Pető Miklós képviselő: köszöni a választ.

 

Alapi  József polgármester: amennyiben egyéb kérdés, észrevétel nincs, akkor először a vízdíj emelést tartalmazó  rendelet-tervezetet kellene elfogadni úgy, hogy az december 20-tól hatályos, és nem a kiküldött tervezetben szereplő árakkal, hanem a most ismertetett 328,90 Ft/m3 víz és 209,90,-Ft/m3 szennyvízdíjakkal.

 

A képviselők részéről kérdés, észrevétel a tervezettel kapcsolatosan nem merül fel, így a polgármester annak elfogadását javasolja.

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodás szavazati arányban megalkotja a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj hatósági árának megállapításáról szóló ­­­16/2011.(XII.15.) önkormányzati rendeletét.

 

A rendeletalkotást követően a polgármester szavazásra bocsátja az alapdíjról szóló rendelet-tervezet elfogadását azzal, hogy ez a rendelet is december 20-tól hatályos.

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodás szavazati arányban megalkotja a víziközmű szolgáltatást igénybevevők által fizetendő alapdíjról szóló 22/2004.(XII.16.) rendelet módosításáról szóló 17/2011.(XII.15.) önkormányzati rendeletét.

 

Kaposvári Kázmér és Dr. Pálinkás István: kellemes ünnepeket és további jó tanácskozást kívánva elhagyják az üléstermet.

 

 

 

 

 

2.) Napirendi pont tárgyalása

 

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról

 

Alapi József polgármester: az előző és jelen ülés között eltelt rövid idő alatt történtekről az alábbiak szerint számol be:

-         karácsonyfát kaptunk, melyet december 17-én, szombaton délután fogunk feldíszíteni.

-         az újságunk megjelenését 20 ezer Ft-tal szponzorálta Rédai Zsolt

-         volt idén is falumikulás, közel 100 ezer Ft-ot osztottunk szét 160 gyerek között. Ezúton is köszöni a közreműködők munkáját, és a felajánlásokat.

-         szemétszállítás volt mára tervezve Alsó tanyáról, óriási mennyiségű szemét gyűlt ott össze. Az időjárás azonban közbe szólt, a feladat végrehajtására újabb időpontot keresünk

-         focicsapatunk benyújtott egy pályázatot 3 millió Ft-os támogatási igényre

Röviden ennyit kívánt elmondani a két ülés között végzett munkájáról. Megkérdezi képviselő-társait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

 

Pető Miklós képviselő: megkérdezi, az ÖNHIKI-s pályázatról lehet már tudni valamit?

 

Alapi József polgármester: nincs még semmi róla

 

Pető Miklós képviselő: országos megmozdulást nem lehetne szervezni a 2000 fő alatti településekkel?

 

Alapi József polgármester: a 2000 fő alatti települések önkormányzatainak megszüntetésében 2400 település érintett. Utána olvasott ennek a dolognak, más országokban 5000 fő alatt húzzák meg a határt.

 

Fábián Attila képviselő: az iskolára szüksége van a településnek, van rá igény.

 

Lajkó József képviselő: Szászberek nem működik rosszul, sok adót fizet. Miért kérdéses Szászberek léte? Egy kalap alá vétellel nem ért egyet. Segélyezettek, aktív dolgozók arányát összehasonlítva, jó helyzetben vagyunk. Jó itt lakni, biztonságban vannak az itt élők. Ezt nem veszi figyelembe az állam. Miért akarunk Európához így hasonlítani? Más társadalom vagyunk, más szokások jellemzik hazánkat. Nem érti, hogy oktatási rendszerünket miért akarjuk rámásolni másik ország oktatási rendjére? Itt más az anyagi, személyi, társadalmi összetétel.

 

Gyáfrás László képviselő: iskola kazán ügyével kapcsolatosan van valamilyen fejlemény?

 

Alapi József polgármester: nincs még válasz, nem tudta elérni Kovács Sándor urat.

 

Fábián Attila képviselő: megkérdezi, az újszilvási napelemmel kapcsolatosan sikerült valamit megtudni?

 

Alapi József polgármester: nincs semmi.

 

Ragály Erika jegyző: tájékoztatásként elmondja, hogy nem utaltunk Besenyszögnek 2 hónapja csak az iskolabuszt, most ott tartunk, hogy nem tudnak fizetni bérlet pénzt a tanároknak.  Mi legyen?

 

Fábián Attila képviselő: mennyi pénz ez?

 

Ragály Erika jegyző: havi 2 millió Ft. Ebből utaltunk 650 ezret. Most van 1 millió Ft a számlánkon, amiből az utolsó hiteltörlesztés 350 ezer Ft, ezen kívül van 300 ezer Ft kifizetetlen számlánk, és marad kb. 300 ezer Ft-unk. Szerencsés esetben az ÖNHIKI-re még az idén kapunk valamennyi pénzt.

 

Pető Miklós képviselő: valamennyit utaljunk a bérletre, nem lehet, hogy nem kapják meg a tanárok a hozzájárulást.

 

Fábián Attila képviselő: az adóbefizetések hogyan alakulnak?

 

Ragály Erika jegyző: a felszólításokra szépen elkezdtek fizetni az adózók, december 20-ig feltöltés van.

Bejelenteni, hogy a két ünnep közti 4 munkanapon igazgatási szünetet szeretne tartani, zárva lesz a hivatal. Egyrészt spórolunk a fűtéssel, másrészt meg ki kell adni a dolgozóknak a szabadságot.

 

Lajkó József képviselő: az iskolában a tanítás január 9-én fog kezdődni

 

Sziráki Istvánné tagintézmény-vezető: az óvoda 3-án kezd, akkor kezd a konyha is.

 

Miután e napirendi ponthoz egyéb kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester szavazásra bocsátja a beszámolója elfogadását.

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodás szavazati arányban az alábbi határozatot hozza:

 

131/2011.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat

 

A polgármester beszámolójáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alapi József polgármester úrnak a két ülés között végzett munkájáról szóló – szóban előterjesztett – beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja.

 

Erről:

 

1.)    Alapi József polgármester helyben

2.)    Képviselő-testület tagjai helyben

 

-értesülnek-

 

3.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés a települési szilárd hulladékkezelési díj 2012. évi mértékének megállapítására

 

Alapi József polgármester: a napirend írásos anyagát mindenki megkapta, az emelés 6 %-os mértékű lesz, 2.503,-Ft-ról 2.672,-Ft-ra változik.

Ragály Erika jegyző: ez barátibb áremelés, mint a VCSM-é.

 

Gyáfrás László képviselő: megkérdezi, ha senki nem fizeti ki, mi történik?

 

Fábián Attila képviselő: ha a vízdíj lehet mindenhol egységes, ez miért nem lehet az? A törvény által előírt szolidaritás elvét ők miért nem követik?

 

Ragály Erika jegyző: információi szerint a víz, szennyvíz, és a szemét is állami feladat lesz

 

Alapi József polgármester: el kell fogadni

 

Fábián Attila képviselő: miért nincs 80 literes kuka?

 

Ragály Erika jegyző: azt mondták a Remondis-nál, hogy az sem lenne olcsóbb

 

Alapi József polgármester: sokmindent nem tudunk csinálni, vagy fizetjük mi, vagy a lakosok. Megoldás csak az lenne, ha kiválnánk a Remondis-tól.

 

Miután a napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 2/2003.(II.25.) rendelet módosításáról szóló 18/2011.(XII.15.) önkormányzati rendeletét.

 

4.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására

 

Alapi József polgármester: a napirend írásos anyagát mindenki megkapta. Kérdés, észrevétel nem hangzik el, így szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

132/2011.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat

 

A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 57. § (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

A szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezései fejezete a határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

A hivatal szervezeti és működési szabályzata egyebekben változatlan.

 

Erről:

 

1.)    Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

2.)    Ragály Erika jegyző helyben

 

-  értesülnek -

 

5.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározására

 

Alapi József polgármester: e napirendhez tartozó írásos anyagot is valamennyien megkapták.

 

A képviselők részéről a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem merül fel, így a polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

133/2011.(XII.14.) számú képviselő-testületi  határozat

 

A köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározásáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg.

 

1.)    A képviselő-testület és bizottsága törvényes működésének biztosítása.

2.)    A költségvetési tervezés menetrendjének a törvényi előírások szerinti biztosítása, a költségvetés és a költségvetési beszámolók határidőben történő elkészítése

3.)    Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének maradéktalan végrehajtása, az intézmények működőképességének és az önkormányzati feladatellátás folyamatosságának a biztosítása.

4.)    A pénzügyi gazdálkodás során az önkormányzat fizetőképességének megőrzése, a pénzügyi egyensúly és a működőképesség megtartása.

5.)    Az adóbehajtás színvonalának, hatékonyságának fokozásával a kintlévőségek, az adóhátralékok csökkentésre.

6.)    A beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos igazgatási és szervezési feladatok maradéktalan ellátása.

7.)    A különböző pályázati lehetőségek feltérképezése és ezeknek az önkormányzat által történő minél szélesebb körű kihasználása.

8.)    A polgármester önkormányzati feladat- és hatásköreinek ellátásával kapcsolatos előkészítő feladatok biztosítása

9.)    A vagyonkataszter nyilvántartási feladatok naprakész és folyamatos ellátása a KATA program segítéségével

10.)   Az egyéni szükségletekhez igazodó, személyre szabott szolgáltatások biztosítása a szociális és a gyermekvédelmi ellátások területén.

11.)   A munkaerőpiacról állandó vagy ideiglenes jelleggel kiszorult emberek közcélú foglalkoztatásának elősegítése

12.)   Az ügyintézők feladatkörébe tartozó jogszabályi változások folyamatos, napi tanulmányozása az eredményes gyakorlati alkalmazásuk érdekében

13.)   Az önkormányzat honlapjának színvonalas működtetése, szerepének fokozatos  növelése az állampolgárok tájékoztatásában.

 

Erről:

 

1.) Alapi József polgármester helyben

2.) Ragály Erika jegyző helyben

3.) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői

4.) Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

 

- értesülnek -

 

6.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés a könyvtár működését érintő kérdésekre

 

Alapi József polgármester: tájékoztatásként elmondja, hogy a napokban a Megyei Könyvtár által végzett ellenőrzés eredménye lehangoló. Kéri a jegyzőnőt, ismertesse az ellenőrzés során tapasztaltakat, ill. a szakfelügyelő álláspontját.

 

Ragály Erika jegyző: kedden volt a felügyeleti ellenőrzés. A szakfelügyelő asszonynak változatlan a véleménye Molnár Zsuzsa munkáját illetően. Munkáját kritikán alulinak minősítette. Minden dokumentációt megkapott annak idején Molnár Zsuzsa, de azt sem tudta, hogy hol vannak, ill. hogy mi van benne. A nyitva tartási idő nem úgy volt kiírva, ahogy az a munkaköri leírásában szerepel. Teljes a káosz. Véleménye szerint nem sok értelme van így tovább folytatni a könyvtár működtetését.

Az Országos Könyvtári Intézetnek megírta a novemberi ülés eredményét. Időközben kiderült, hogy töröltek is a jegyzékből, ami nem olyan nagy baj, sokat nem veszítünk vele.

Készített egy pályázati kiírást, a testületnek kell eldöntenie, hogy meghirdessük-e az álláshelyet. Maradhat így is, vagy legyen másként.

 

Alapi József polgármester: ez egy nagyon összetett feladat, a pályázatírástól a pénzszerzésig minden beletartozik. Egy biztos, így nem tartható fenn tovább a könyvtár.

 

Ragály Erika jegyző: az, hogy egy könyvet sem vettünk nem azért volt, mert nem volt rá 20 ezer forintunk, hanem azért, mert nem foglalkozik vele Zsuzsa. Még kötelező olvasmányokat sem vásárolt.

 

Fábián Attila képviselő: megkérdezi, kötelező főállású könyvtárost alkalmazni?

 

Ragály Erika jegyző: törvény szerint igen.

 

Pető Miklós képviselő: a „B” kategóriás jogosítvány feltételen kell?

 

Ragály Erika jegyző: nem kötelező, ki lehet húzni, ha úgy gondolják.

 

Pető Miklós képviselő: nem maradjon, csak kíváncsiságból kérdezte.

 

Lajkó József képviselő: nem kötelező fenntartani könyvtárat, így van? Véleménye szerint azonban maradjon, mindent ne szüntessünk meg. Mi lenne, ha azon gondolkodnánk, hogy tegyük hozzá az iskolához? Vagy Besenyszöghöz?

 

Ragály Erika jegyző: nem lehet, legalább 4 településnek kellene a társulásban lenni.

 

Alapi József polgármester: úgy döntöttünk a múlt ülésen, hogy december 31-ig pontot teszünk az ügy végére. Vagy pályázatot írunk ki, vagy meghosszabbítjuk Molnár Zsuzsa szerződését. Döntsük el, mi legyen.

 

Ragály Erika jegyző: ha a pályázat kiírásáról dönt a testület, akkor is meg kell hosszabbítani a Molnár Zsuzsa szerződését legalább 2012. február végéig.

 

Pető Miklós képviselő: javasolja, írjuk ki a pályázatot.

 

Miután a képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester szavazásra bocsátja a pályázat kiírását tartalmazó határozat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

134/2011.(XII.14..) számú képviselő-testületi határozat

 

Művelődésszervező-könyvtáros álláshely meghirdetéséről

 

I. Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-ában foglaltak alapján pályázatot hirdet művelődésszervező-könyvtáros munkakör betöltésére az alábbiak szerint:

 

      A közalkalmazotti jogviszony időtartama, a foglalkoztatás jellege:

      Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben.

 

      A munkakörbe tartozó ellátandó főbb feladatok:

      Rendezvény- és programszervezés, amatőr művészeti és tehetségkutató programok szervezése, lebonyolítása, könyvtár működtetése, helyi újság és a települési honlap üzemeltetése, kapcsolattartás a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel.

 

A pályázati feltételek:

-         magyar állampolgárság

-         cselekvőképesség

-         büntetlen előélet

-         szakirányú felsőfokú iskolai végzettség

      (művelődésszervező, népművelő, könyvtáros)

-     közművelődési területen szerzett legalább 1-3 év szakmai gyakorlat

-         felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

-         B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

                a közművelődés területén szerzett egyéb speciális szakmai ismeret

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 31.

 

A pályázathoz csatolni kell:

-         szakmai önéletrajz

-          iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány másolatok

-         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkavégzés helye: községi könyvtár

 

Illetmény és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen

                                                 módosított 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak

                                                 szerint

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 15.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal

 

A pályázatokat Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének címezve 5053 Szászberek, Kossuth Lajos utca 197. szám kell benyújtani.

A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.

 

II.   A pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételéről, valamint a pályázati felhívás helyben szokásos módon való közzétételéről a jegyző köteles gondoskodni

Felelős: Ragály Erika

              jegyző

Határidő: 2011. december 20.

 

Erről:

 

1.) Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

2.) Ragály Erika jegyző helyben

 

-  értesülnek -

 

Miután egyéb nyílt témájú napirend, kérdés, észrevétel nem hangzik el, a polgármester zárt ülés tartását rendeli el. A zárt ülés anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

Kmf.

 

                  Alapi József                                                                             Ragály Erika

                 polgármester                                                                                  jegyző

 

E-Ügyintézés

Széchenyi 2020

ELBIR

 

A Kohner örökség megőrzése

KÖZALAPÍTVÁNY

JNSZ Megyei Könyvtárportál

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárportál

SZÁSZBEREK SE TÖRTÉNETE