Jegyzőkönyv 2011. november 30.

Jegyzőkönyv

 

 Készült: Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-án

              megtartott üléséről.   

         

Jelen vannak: Alapi József polgármester

                         Fábián Attila Nándor képviselő         

 Gyáfrás László képviselő

 Lajkó József képviselő

 Pető Miklós képviselő

 Szabó József képviselő

 

 Ragály Erika jegyző

 

Hiányozik: Dr. Gácsi János képviselő

                    

Meghívott vendégek: Sziráki Istvánné tagintézmény-vezető

                                  

                     

Alapi József polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő települési képviselő közül 6 fő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.

 

Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és javasolja plusz napirendként megtárgyalni a folyószámla hitelkeret módosítására vonatkozó előterjesztést, amelyre vonatkozóan a határozati javaslatot a képviselők megkapták.

 

Miután más javaslat nem hangzik el, a képviselő-testület – az elhangzott módosításokkal - egyhangú szavazással az alábbi napirendeket hagyja jóvá, s tárgyalja meg:

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

  Napirend:                             Előadó:

 

1.)            Beszámoló a két ülés között végzett munkáról                                             Alapi József

                                                                                                                          Polgármester

 

2.)            Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költség-                                           Alapi József
vetése háromnegyedéves teljesítéséről                                                        polgármester

 

3.)            Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költ-                                             Alapi József
ségvetési koncepciójára                                                                             polgármester

 

4.)            Előterjesztés a könyvtár működését érintő                                                   Ragály Erika
kérdésekre                                                                                                     jegyző

 

5.)            Előterjesztés az önkormányzat folyószámla hitelke-                                      Alapi József
retének módosítására                                                                                 polgármester

 

Zárt ülés keretében:

 

6.)            Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati                                            Alapi József
Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírá-                                         polgármester
lása

 

7.)            Segélyezési és egyéb kérelmek elbírálása                                                     Alapi József

                                                                                                                          polgármester

 

 

1.) Napirendi pont tárgyalása

 

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról

 

Alapi József polgármester: az előző és a jelen ülés között eltelt időszak eseményeiről az alábbiak szerint számol be:

-         Mindenszentek ünnepére a temetőt tettük rendbe, villanyt vezettünk, parkolót alakítottunk ki, járdát építettünk, padokat tettünk ki

-  alapítványi segítséggel 175 db facsemetét vásároltunk, melyeket jövő tavasszal fogunk elültetni,

-  a templom mögötti játszótéri játékokat téliesítettük, amit lehetett leszereltünk, és fedett helyen tároljuk, kerítést építettünk a szövetkezet és a játszótér közé.

-  Vágó Miklós bácsi felajánlásából kaptunk egy fenyőfát, amit a hivatal előtt fogunk felállítani

-  Mikulás ünnepségre készülünk. A mikulás hintón fogja körbejárni a települést, és 155 gyermekhez visz csomagot, melynek költségéhez sikerült 100 ezer Ft-nyi támogatást szerezni. Műsorral is készülnek a gyerekek, mely szombat délután fél 3-kor kezdődik a hivatalban, és amire mindenkit szeretettel meghív.

-  80 %-os energia megtakarítást eredményező árajánlatot kaptunk egy szolnoki vállalkozótól. Jövőre elkezdenénk a jelenlegi izzók takarékos izzókkal történő lecserélését.

-  a Zagyva projekttel kapcsolatosan újabb két találkozó volt. A második találkozó után úgy érzik többen is, hogy komolytalan az egész, bár ettől függetlenül sokat dolgoztak vele.

-  képviselő-társaival és a jegyzőnővel közösen megkeresték az ECOPELLET Kft-t, ahol kiderült, hogy 70-80 millión megy a két éves cirkusz. A Műegyetem szakmai csoportja nézte meg az ipari park épületeit, és ha ők azt mondják, hogy folytatható az építkezés, akkor az olasz folytatni fogja és megépítik a pelletáló üzemet.

-  jogi tanácsadás működik a hivatalban kéthetente csütörtökönként, ami kis félreértéssel indult az elején, de mára már tisztázódtak a dolgok. Abban egyeztünk meg az ügyvédnővel, hogy ezután aki szociálisan rászoruló, annak ingyenes lesz a tanácsadás, aki pedig nem rászorult, az óradíjat fizet. Az október, november havi díját az önkormányzat kifizeti az ügyvédnőnek, decembertől pedig fizetős lesz a szolgáltatás az elmondottak szerint.

-  szilveszteri rendezvény lesz. Árajánlatokat kértünk zenészektől, éttermektől. A mulatságra ezúton szeretettel meghívja a képviselőket is, 3.500,-Ft/fő a belépő.

-  volt egy felmérés az iskola kazáncseréjére. Kovács Sándor úrhoz, a Megyei Közgyűlés elnökéhez fordultunk segítségért az ügyben, mivel nincs az önkormányzatnak erre pénze. 3 millió Ft-ot kértünk a kazánok cseréjéhez.

 

Lajkó József képviselő: független szakemberek véleménye szerint semmi mással nem lehet takarékosabban felfűteni az iskolát jelen pillanatban, mint gázzal. 2 db jó minőségű kazánnal 40 %-ot is meg lehet spórolni. A probléma még az, hogy az összes csővezetéket ki kell cserélni, a mostaniakra nem lehet rákötni. A kéménybe új béléscsövet kell húzni. Az anyagköltségeknél Hegedűsék 20 %-os engedményt adnának.

 

Alapi József polgármester: folytatva beszámolóját elmondja, hogy

-         a Megyeházán többed magával meghallgatta Hoffmann Rózsát.  Sajnálatos tény az,

      hogy senki nem látja, lesz-e iskolánk a jövőt illetően,

-  meghívtuk Szalay Ferenc urat a hivatalba, aki azonban más irányú elfoglaltsága miatt  nem tudott eljönni.

-  volt az Újszászi Takarékszövetkezetnél, elfogadják a 3 milliós folyószámla hitelkeret emelésre vonatkozó kérelmünket.

-  a Remondis Kétpó elfogadták a hulladék ártalmatlanítási díjakról szóló előterjesztést. Majdnem duplájára emelkedik az ártalmatlanítási díj, ami jelentkezni fog a lakosság által fizetendő szemétszállítási díjban is.

-  egy összetett projekt kapcsán találkozott Kasza úrral, aki abban érdekelt, hogy megszabaduljon a Szászakku területétől. Uniós pályázatok fognak megjelenni kártalanításra. Kasza úr erről tudomást szerzett. Szabadulni szeretne a területtől, mi örülnénk ugyan a 2,6 ha-os területnek, de nagyon óvatosan kell eljárni az ügyben, nem tudni mennyire szennyezett a föld. Nem szeretne úgy járni, mint az artézi kúttal.

 

Szabó József képviselő: artézi kúttal kapcsolatosan elmondja, a szövetkezetnek a többi kútjára is meg kell csinálni azt a procedúrát, amit az önkormányzatnak előírtak.

 

Alapi József polgármester: folytatva a beszámolóját a Kiss és Társa Kft - kontra önkormányzat perével kapcsolatosan elmondja, tegnap volt a második tárgyalás, ahol két tanút nem tudtak meghallgatni, Egyedül a Katasztrófavédelemtől Nagy Róbert beszélt. Nem állunk jól. A bíró azt mondta, ki kell javítani a hibákat és jár nekik a 34 millió Ft-os összeg. 

 

Fábián Attila képviselő: a munkát elvégezték, jogos a követelésük, de esetükben túlszámlázásról van szó nem?

 

Alapi József polgármester: az elkészített szakvélemény szerint több mint 25 %-os túlszámlázás történt. Ezt a bírónő lesodorta az asztalról. 2012. március 1-jén lesz a következő tárgyalás.

 

Ragály Erika jegyző: a megkapott szakvélemény alapján készített egy határozati javaslatot az előző ülésen elfogadott határozat módosításáról, melyet minden képviselő megkapott. Kéri annak jóváhagyását.

 

Pető Miklós képviselő: a döntés előtt megkérdezi, mit lehet tudni a háziorvosi pályázatra jelentkező orvosról?

 

Ragály Erika jegyző: e-mailt küldött a doktor úr, melyben jelezte, hogy visszalép

 

Alapi József polgármester: legnagyobb baj vele az, hogy nincs háziorvosi szakvizsgája.

 

Pető Miklós képviselő: olvasott egy cikket az újszilvási naperő témáról, kéri polgármester urat, járjon ennek utána. Információja szerint uniós támogatást kaptak a beruházás megvalósítására.

 

Alapi József polgármester: meglátása szerint az állam nem fog befektetni 2000 alatti településen ilyen beruházásba, de ettől függetlenül felveszi a kapcsolatot az ottani polgármesterrel.

 

Fábián Attila képviselő: szükség van Szászberekre, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy talpon maradjon a település.

 

Alapi József polgármester: tájékoztatásként elmondja, az „alsai út” kátyúzása megtörtént, 3 kamion durva követ, és 1 kamion mart aszfaltot kaptunk a garanciális javításra. Tudomása szerint az útpadkát még nem csinálták meg.

 

Szabó József képviselő: abban maradtak, hogy a mart aszfalt leterítése után fognak az útpadka megépítéséhez.

 

Alapi József polgármester: miután a beszámolójával kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el, szavazásra bocsátja annak elfogadását.

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodás szavazati arányban az alábbi határozatot hozza:

 

105/2011.(XI.30.) számú képviselő-testületi határozat

 

A polgármester beszámolójáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alapi József polgármester úrnak a két ülés között végzett munkájáról szóló – szóban előterjesztett – beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja.

 

Erről:

1.)    Alapi József polgármester helyben

2.)    Képviselő-testület tagjai helyben

-értesülnek-

 

A határozathozatalt követően a polgármester szavazásra bocsátja a Kiss és Társa Kft. peres ügyére vonatkozóan a múlt ülésen meghozott határozat módosítását, tekintettel arra, hogy elkészült az árakra vonatkozó szakvélemény is és ezt az összeget képviselték tegnap a tárgyaláson az ügyvéd úrral.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

106/2011.(XI.30.) számú képviselő-testületi határozat

 

A 104/2011.(XI.14.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

 

1)      Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban e tárgyban meghozott 104/2011.(XI.14.) számú határozatának 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiss és Társa Kft által 2010. évben végzett munkálatok tényleges költségeit a 2011. október 07. napján megtartott műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt minőségi és mennyiségi kifogások alapján, valamint Jóna Zoltán – az önkormányzat által felkért szakértő – szakvéleményében foglalt reális egységárak alapján 11.089.589,-Ft + ÁFA, azaz: bruttó: 13.861.986,-Ft összegben ismeri el.

Tekintettel arra, hogy a tartozásból már 9.188.955,-Ft összeg kiegyenlítésre került, így az önkormányzat jelen határozatával a Kiss és Társa Kft fennálló követeléseként bruttó 4.673.031,-Ft összeget ismer el.

 

2)      A képviselő-testület 104/2011.(XI.14.) számú határozatának további pontjai változatlanok.

 

Erről:

 

1.)    ifj. Tóta Áron ügyvéd, mint az önkormányzat jogi képviselője

2.)    Alapi József polgármester helyben

3.)    Önkormányzat képviselő-testület tagjai helyben

 

-   értesülnek -

 

2.) Napirendi pont tárgyalása

 

Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetése háromnegyedéves teljesítéséről

 

Alapi József polgármester: a napirend írásos anyagát mindenki megkapta, a pénzügyi bizottság előzetesen megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. Átadja a szót a jegyzőnőnek.

 

Ragály Erika jegyző: az anyag a költségvetés ¾-ed éves teljesítését tartalmazza részletesen.

 

Az anyaggal kapcsolatosan a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem merül fel, így a polgármester javasolja annak elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

107/2010.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat

 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése háromnegyedéves végrehajtásáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetése háromnegyedéves végrehajtásáról szóló – írásos - beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.

 

Erről:

1.) Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

2.) Polgármesteri Hivatal pénzügy Szászberek

 

-  értesülnek -

 

 

3.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára                 

 

Alapi József polgármester: a napirend írásos anyagát valamennyien megkapták, melyet a pénzügyi bizottság előzetesen véleményezett és elfogadásra javasolt. Átadja a szót Ragály Erika jegyzőnek.

 

Ragály Erika jegyző: semmi konkrét számadatunk nincs még. Az adótörvények módosításai a mai közlönyben jelentek meg. A koncepció elfogadása viszont jogszabályi kötelezettség.

 

A napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem merül fel, így a polgármester szavazásra bocsátja a koncepció elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

108/2011.(XI.30.) számú képviselő-testületi határozat

 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-ában foglaltak alapján megtárgyalta az önkormányzati költségvetés részletes tervezésének alapját képező 2012. évi költségvetési koncepcióját és az abban foglaltakat jóváhagyja.

 

A költségvetési törvény megjelenését követően a részletes költségvetést az abban foglaltak alapján határidőben el kell készíteni.

 

Határidő: 2012. február 15.

Felelős: Alapi József polgármester

              Ragály Erika jegyző

 

Erről:

 

1.) Alapi József polgármester helyben

2.) Ragály Erika jegyző helyben

3.) Képviselő-testület tagjai helyben

4.) Polgármesteri Hivatal Szászberek

 

-  értesülnek -

 

 

4.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés a könyvtár működését érintő kérdésekre                                        

 

Alapi József polgármester: a napirend írásos anyagát mindenki megkapta. Átadja a szót Ragály Erika jegyzőnek.

 

Ragály Erika jegyző: leírta, ez a helyzet most. Régen Művelődési Ház és Könyvtárként szerepelt az intézmény, amíg volt művelődési ház. Az lebontódott és lett könyvtár, de a papírmunkái nem követték a valóságot. Amikor visszajött GYES-ről megcsinálta könyvtárként az SzMSz-t. Mikor átvezetésre továbbküldte, a Könyvtári Intézet visszaírt, hogy a könyvtár nem működhet szakfeladaton. Nem egy önálló intézmény, mert egy egyszemélyes intézmény nem lehet intézmény. A szakma szerint önálló intézmény, költségvetés szerint nem lehet önálló intézmény. Több ízben egyeztetett ez ügyben a Megyei Könyvtárral is, de nem jutottak egységes álláspontra. A helyzet az, ha továbbra is így marad, akkor törlik a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéből. Különösebb problémát ez nem jelentene, mert állami normatívát nem adnak könyvtárakra, s pályázni sem tudunk, mert nincs önerőnk. Gyakorlatilag tehát semmiféle hátrányt nem jelentene, ha törölnék a nyilvántartásból. Viszont, ha a testület azt mondja, módosítsuk, csináljunk önálló alapító okiratot, maradhat a jegyzékben. Abban kellene állást foglalni, maradjon-e szakfeladatként és törlődik, vagy legyen alapító okirata egyszemélyes intézményként.

 

Pető Miklós képviselő: azt kell mérlegelni, legyen-e könyvtárunk, vagy ne? Pályázatot kell kiírni, meg kell oldani ezt a kérdést. Innen kell kiindulni, akarjuk-e, hogy legyen könyvtárosunk?

 

Ragály Erika jegyző: pontosítaná a képviselő úr által elmondottakat azzal, hogy főállású könyvtárost sosem alkalmaztunk.  Közművelődési szakember volt mindig foglalkoztatva.

Amiről itt most dönteni kell, az a megállapodás, amit mindenkinek kiküldtünk, s mellyel  kapcsolatosan elmondja, már évek óta működik az önkormányzat és a Megyei Könyvtár között ez a dolog. Letétbe helyezik ki a könyveket, amiért fizetünk évi 15 ezer Ft-ot. 2012-re kicsit módosították, amit a képviselőknek el kell fogadni. Ez független a könyvtárostól, ill. a könyvtár sorsától.

 

Alapi József polgármester: megkérdezi, hányan látogatják a könyvtárat?

 

Molnár Zsuzsanna: napi 4-5 fő. Programok esetén többen, sőt az alsós diákoknak havonta legalább egy alkalommal könyvtári órájuk is van.

 

Alapi József polgármester: mennyiben kerül nekünk éves szinten a könyvtár?

 

Ragály Erika jegyző: kb. 2 millió Ft-ba, ebben benne van a bér, fűtés, világítás, telefon, stb.

 

Alapi József polgármester: lakosság 1/5-e igényli a szolgáltatást. Ér ez nekünk éves szinten 2 milliót?

 

Szabó József képviselő: véleménye szerint, igen.

 

Pető Miklós képviselő: 4 órás mennyi lenne?

 

Alapi József polgármester: főállású kell, nem lehet 4 órás.

 

Fábián Attila képviselő: nem lehetne az iskolához csatolni?

 

Alapi József polgármester: az iskolát nem lehet már tovább terhelni. Nem szeretné a nyakukba varrni. Véleménye szerint viszont a könyvtárra szükség van.

 

Pető Miklós képviselő: ki kell írni a pályázatot január 01-től

 

Alapi József polgármester: legyen önálló egy személyes intézmény, és így nem törlik a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéből.

 

Ragály Erika jegyző: akkor szakember kell hozzá.

 

Alapi József polgármester: mit akarunk? Szakemberrel 50 %-kal többe, 2 millió Ft helyett 3-4 millióba kerülne. Molnár Zsuzsának felajánlotta, hogy tanuljon, amit nem vállalt. Munkáját egy ötös skálán 3-as, 4-esre osztályozná, ha probléma merült fel, azt megbeszélték. Jól ért a gyerekek nyelvén, szeretik a gyerekek. Pályázat kiírás esetén nem tudjuk, ki pályázna. El tudná képzelni a könyvtár működését továbbra is ebben a formában. Nem kíván állást foglalni. Véleményeket kér.

 

Pető Miklós képviselő: Zsuzsa nemcsak a könyvtárral foglalkozik, rendezvényeket is szervez. Újságot és a honlapot is csinálhatná.

 

Alapi József polgármester: feladat- és munkaköri leírását át kell szabályozni. Kapcsolni kell hozzá még feladatokat. Jelenleg olcsón, de szabálytalanul működik a könyvtár.

 

Ragály Erika jegyző: egy főállású könyvtáros, diplomával jóval többe kerülne a jelenleginél. Közalkalmazotti bérkategória alapján kell a bért megállapítani.

 

Gyáfrás László képviselő: haladékot nem lehet kérni?

 

Lajkó József képviselő: fenntartásai vannak egy új emberrel szemben.

 

Gyáfrás László képviselő: pedagógusok között nincs olyan személy, akinek könyvtárosi végzettsége van?

 

Lajkó József képviselő: nincs könyvtárosi végzettségű pedagógusa. Ez az iskola már egyébként is besenyszögi iskola.

 

Alapi József polgármester: besenyszögi könyvtár fiókkönyvtára nem lehetne? Talán ahhoz elég lenne a középfokú könyvtárosi végzettség.

 

Gyáfrás László képviselő: javasolja, napoljuk el a következő ülésre, addig járjunk utána.

 

Alapi József polgármester: legkésőbb december közepén el kell dönteni, mi legyen a könyvtárral.

 

Ragály Erika jegyző: most viszont a megállapodásról kellene döntést hozni.

 

Miután a képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja a megállapodás elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

 

 

109/2011.(XI.30.) számú képviselő-testületi határozat

 

A Jász-Nagykun-Szolok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézettel megkötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában működő községi könyvtár könyvellátásának bővítése, szakmai munkájának segítése, a településen élők alapvető könyvtári és információs igényeinek kielégítése céljából a határozat mellékelte szerinti Együttműködési megállapodást hagyja jóvá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézettel.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott együttműködési megállapodást az önkormányzat nevében aláírja.

 

Erről:

 

1.)          Alapi József polgármester helyben

2.)          Önkormányzati képviselő-testület tagjai helyben

 

-  értesülnek -

 

5.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés az önkormányzat folyószámla hitelkeretének módosítására

 

Alapi József polgármeter: 2 héttel ezelőtt felhívta őt Gugi Tamás vállalkozó, s azt mondta, ha nem fizetünk, hétfőtől nem indítja az iskolajáratos buszokat. A számlánkon ekkor annyi pénz volt, hogy ha átutaljuk a 650 ezer Ft-ot nem maradt volna semmi. Ekkor felhívta az Újszászi Takarékszövetkezet elnök asszonyát, és segítséget kért tőle. Kérte, hogy amennyiben lehet, emeljék meg a folyószámla hitelkeretünk összegét 3 millió Ft-tal. Ennek megvan a fedezete, amit csak sajnos áprilisban kapunk meg.  Ígéretet tett arra, hogy ebből az összegből csak és kizárólag a buszt fizetnénk ki. Nem szeretnénk odáig jutni, hogy a vállalkozó leállítja a buszokat. Az elnök asszony nagyon segítőkész volt úgy, hogy plusz fedezet biztosítékot nem is kértek a megemelt összegre. Ez most egy kényszerhelyzet.

 

Gyáfrás László képviselő: rendben, de tényleg csak a busz költsége kerüljön ebből az összegből kifizetésre.

 

Alapi József polgármester: természetesen, korrektül szeretné ő is felhasználni az összeget, testület tudta nélkül másra nem költjük el, és ha nem kell nem is nyúlunk hozzá ez egy vésztartalék.

 

Miután a napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

 

 

110/2011.(XI.30.) számú képviselő-testületi határozat

 

Az önkormányzat folyószámla hitelkeretének módosítása

 

1)      Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 6. § a.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a képviselő-testület 45/2011.(V.30.) számú határozatával jóváhagyott 33 millió Ft folyószámla hitelkeretet – a pénzintézettel történt előzetes egyeztetésnek megfelelően – 36 millió Ft összegre módosítja.

 

2)      A képviselő-testület 45/2011.(V.30.) számú határozatában foglaltak egyebekben változatlanok.

 

3)      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a módosított hitelszerződést ezen határozat alapján az önkormányzat nevében aláírják.

 

Erről:

 

1.)    Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Újszász

2.)    Alapi József polgármester helyben

3.)    Ragály Erika jegyző helyben

4.)    Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

5.)    Polgármesteri Hivatal pénzügy

 

        - értesülnek -

 

Miután egyéb nyílt témájú napirend, kérdés, észrevétel nem hangzik el, a polgármester zárt ülés tartását rendeli el. A zárt ülés anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

 

                  Alapi József                                                                             Ragály Erika

                 polgármester                                                                                  jegyző

 

 

 

 

 

E-Ügyintézés

Széchenyi 2020

ELBIR

 

A Kohner örökség megőrzése

KÖZALAPÍTVÁNY

JNSZ Megyei Könyvtárportál

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárportál

SZÁSZBEREK SE TÖRTÉNETE