Jegyzőkönyv 2011. november 14.

Jegyzőkönyv

  

Készült: Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 14-én

              megtartott soron kívüli üléséről.   

         

Jelen vannak: Alapi József polgármester

                         Fábián Attila Nándor képviselő         

 Gyáfrás László képviselő

 Lajkó József képviselő

 Szabó József képviselő

 

 Ragály Erika jegyző

 

Hiányoznak: Dr. Gácsi János képviselő

                       Pető Miklós képviselő

 

Meghívott vendégek: Dr. Nagy Sándor műszaki ellenőr

                                     ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd

                     

Alapi József polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő települési képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Külön tisztelettel köszönti az ülésre meghívott vendégeket.

 

Ezt követően ismerteti az ülés egyetlen napirendi pontját, melyet elfogadásra javasol.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi napirendi pontot hagyja jóvá, s tárgyalja meg:

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

  Napirend:                             Előadó:

 

1.)            A Kiss és Társa Kft által végzett munkák                                                    Alapi József
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvének                                                   polgármester
jóváhagyása

 

 

1.) Napirendi pont tárgyalása

 

A Kiss és Társa Kft által végzett munkák műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvének jóváhagyása

 

Alapi József polgármester: azért volt szükség e soron kívüli ülés összehívására, mert november 29-én lesz a Kiss és Társa Kft-vel folytatott peres ügyünk következő tárgyalása a bíróságon. A Kft által végzett munkák átadás-átvétele 2011. október 7. napján megtörtént. Ezt az átadás-átvételi jegyzőkönyvet néhány más dokumentummal együtt ügyvéd úrnak átadta. Ügyvéd úrtól kaptunk egy levelet, melyben kéri, hogy legyen egy határozat arról, hogy elfogadja-e a testület azt, ami az előterjesztésben le van írva. Tehát, hogy a 19 milliót 10 millióra, a 9 milliót pedig 7 millióra csökkentsék. A jegyzőkönyvet a képviselők megnézhetik bármikor a hivatalban. Bizonyos pontokon aggályai vannak ügyvéd úrnak a jegyzőkönyvben foglaltakat illetően, melyek ismertetésére átadja a szót Dr. Tóta Áron ügyvéd úrnak.

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd: üdvözöl mindenkit. A per lényege, hogy a Kiss és Társa Kft-nek van egy követelése meghatározott összegre, ezt kérik vállalkozói díj címén. Az első tárgyalás után történt meg az átadás-átvételi eljárás. Most jutott abba a stádiumba az önkormányzat, hogy a munkát átvette, fel tudta mérni mi az, ami el van végezve, mi az, ami jól, vagy rosszul van elvégezve. A perben eddig a teljes követelést vitattuk, egyrészt azért, mert nem tudtuk mi az, amit ténylegesen elvégeztek, nem volt átadás-átvétel, semmiféle műszaki dokumentáció. Ez most egy jelentős mérföldkő, hogy megtörtént az átadás. Műszaki szempontból van elismerhető része, hogy jogos a követelés, de vannak vitatható részek is minőségi oldalról. Két szakasza van az ügynek. Egyik, amikor a vészhelyzet volt. A polgármester jogszabály által feljogosított személy, aki a munkákat megszervezze, irányítsa, intézkedések végrehajtása ügyében szerződéseket köthet. Ezen döntéseit a képviselő-testület nem bírálhatja felül jogszabály szerint.

Másik az azt követő időszak, mely alatt végzett munka fejlesztésnek minősül. Ez esetben már nem járhat el így a polgármester, mert közbeszerzés alá esik. A polgármesternek jogszabályi keretek között lehet szerződést kötni, ha ezt nem tartja be, attól még a szerződés létrejöhet, csak legfeljebb nem lesz érvényes.

A bíró is ezt feszegette, ha nem érvényes a szerződés, jogszabálysértő, annak mi lehet a következménye. Ilyen esetben az eredeti állapotot kell helyreállítani. Ez azonban olyan munka volt, ahol eredeti állapotot nem lehet visszaállítani. A bíróság ilyen esetben két dolgot tud tenni, egyik az, hogy a szerződést hatályossá nyilvánítja az ítélet meghozataláig, és gondoskodik az ellenérték nélkül maradó szolgáltatások megfizetéséről. Lényeg, azon munkálatok, melyek műszaki szempontból is megfelelőek és el vannak végezve, - hiába testületi jóváhagyás nélkül kötötte meg a szerződést az akkori polgármester asszony -,  jár neki díjazás. Az elismerhető munka megfizetéséről kell valamilyen formában a testületnek döntést hoznia, vagy állást foglalnia. A nem elismerhető munkák tekintetében pedig a szakértő tudja megmondani, mi az, ami vitatható és hogy mennyiben vitatható, arról majd a bíróság fog döntetni.

 

Alapi József polgármester: az elmondottak miatt van szükség a döntésre, mert a bíróságon szeretné a testület álláspontját képviselni ügyvéd úrral együtt. Akár egyezség is születhet. Az írásos előterjesztésben jegyző asszony próbálta összefoglalni a jegyzőkönyv tartalmát, mely szerint „a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak szerint az átereszekre vonatkozóan a felmérési dokumentációban az átépített műtárgyak száma: 110 db, összes hossza: 593 fm, ezen munkák értéke: 9.606.600,-Ft + ÁFA.

A műszaki ellenőri helyszíni vizsgálat megállapította, hogy ténylegesen 99 db áteresz került átépítésre, összesen: 532 fm hosszan. A mennyiségi és a különböző minőségi kifogások után a műszaki ellenőr által javasolt elismerhető költség összesen: 7.351.065,-Ft + ÁFA.

A 4300 fm árokra vonatkozó műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak alapján a vízelvezető árkok mélyítését, tisztítását 4281,7 fm hosszban végezte el a kivitelező. Ezen munkák szerződés szerinti értéke: 19.909.905,-Ft + ÁFA. A műszaki ellenőr tételes átvizsgálása alapján a különböző minőségi kifogások miatt az elismerhető számlaérték ezzel szemben: 10.126.305,-Ft + ÁFA”

A jegyzőkönyv pontosan tartalmazza utca, házszám szerint azokat a szakaszokat, melyeket a szakértő úr nem fogadott el. Magát a jegyzőkönyvet itt a hivatalban képviselő-társai megtekinthetik.

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd: az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy készült egy árok, amire állítólag semmi szükség nem lett volna, tehát funkció nélküli csatornaként lett feltüntetve. Ezzel az a problémája, hogy jogi szempontból ez is elvégzett munkának minősül, ha olyan munkát rendelek meg a vállalkozótól, aminek nincs haszna, attól ő még elvégezte a munkát.

Véleménye szerint két okból lehet vitatni a Kiss és Társa Kft. követelését. Egyik a nem megfelelő minőség (minőségi kifogás), a másik pedig, hogy feltűnő értékaránytalanság megállapítható-e? Ezt azonban a perben kirendelt szakértőnek kell kimondania. 

 

Alapi József polgármester: érdekességként említi, hogy július 17-én beérkezett az utolsó számla, a munkálatok pedig október végéig folytak. Ezek szerint július 17-én már látszott a 34.697.413,-Ft, és soha senki ezt nem kifogásolta, hogy miért ennyi. Az építési napló valódiságát is kétségbe vonja.

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd: az, hogy az építési napló esetleg nem valós tartalmú, nem érinti a munka elvégzettségét.

 

Fábián Attila képviselő: megkérdezi, amennyiben a bíróság megállapítja, hogy fizetni kell, rögtön kell-e fizetni? Ugyanis mindenképpen szeretné, ha felelőst keresnénk, olyan személyt, aki ebben hibázott. Megvárható-e annak a pernek a vége? Véleménye szerint fizessen az, aki  hibázott annak idején.

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd: nem, a bíróság 15 - 30 napos határidőkkel szokta kötelezni a feleket az összeg megfizetésére.

 

Alapi József polgármester: részletfizetést kérhetünk?

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd: lehet kérni részletfizetést. Születik egy ítélet, azt meg lehet fellebbezni. Ez esetben a II. fok vagy helyben hagyja az I. fokút, vagy hoz egy új ítéletet. Amennyiben az önkormányzat nem fizet időben, végrehajtás következik. Az önkormányzaton hajtják be, hiába más esetleg a felelős.  Részletfizetést szoktak adni, ennek a futamidejét 2-3 évben maximalizálná.

 

Gyáfrás László képviselő: felmerült, hogy ki a felelős, nincs ilyen per folyamatban?

 

Alapi József polgármester: de igen, büntetőügy is van folyamatban ezzel a perrel párhuzamosan.

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd: látni kell, hogy a polgári és a büntető ügy részben átfedik egymást, de részben el is térnek egymástól. Míg a polgári perben kötelezik az önkormányzatot egy bizonyos összeg megfizetésére, ezzel szemben nem biztos, hogy a büntetőügyben a rendőrség.  ugyanolyan összeget állapít meg . Úgy gondolja a polgári per el fog húzódni még jó ideig.

 

Dr. Nagy Sándor műszaki ellenőr: elmondja az üggyel a munkák befejeztével került kapcsolatba, mint műszaki ellenőr. Megfelelő dokumentációk alapján megfelelő minőségi, mennyiségi követelményeket betartva kell végezni a munkát, és műszaki ellenőr ellenőrzi azt. Itt utólagos ellenőrzésre volt lehetősége. Megfelelő információk birtokában döntötték el, hogy az elvégzett munka megfelel-e a követelményeknek. A szerződés egyösszegű szerződésként került megkötésre, hátránya az, hogy tételesen nem lehet belelátni. Megvolt az átereszek hossza x egységárral, és megvolt a csatornakotrás, kialakítás hossza egységárral és összeggel. Azt tudta követni a felvétel alapján, melyek azok a csatornaszakaszok, amelyek megfelelnek a vízelvezetés követelményeinek. A hossz szelvényeken voltak a fenékben hullámok, dombok, a víz nem tudott ott elfolyni, így ezek a szakaszok nem megfelelőek, ezt nem ismerjük el. Minőségi követelményeket is tartalmaznia kellett volna a szerződésnek, ami itt nem került rögzítésre. Megnézték a műtárgyak geodéziai felvételét, ott is elég sok olyan eltérést találtak, ahol a csatorna fenék szintjénél a műtárgyküszöb magasabban volt, ezeket is kivették belőle. Így adódtak össze a jegyzőkönyvben rögzített összegek, hosszak. A műszaki ellenőr az árat nem tudja vitatni, bár ettől függetlenül véleménye szerint feltűnően nagyok az egységárak, úgy gondolja, jelentős túlszámlázás történt. Bármelyik műszaki szakember meg tudja nézni, hogy mi lett volna a reális, piaci ár erre a munkára, van ehhez külön számítógépes program.

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd: a perben a Kiss és Társa azt vállalta, hogy gépüzemnaplót, fuvarleveleket fog rendelkezésre bocsátani, ami a mai napig nincs. Bíróság által kötelezhetjük őket arra, hogy ezeket csatolják. A feltűnő értékaránytalanságot a bíróság meg tudja állapítani úgy, hogy bevon egy szakértőt.

Amennyiben mi, az önkormányzat azt mondjuk, hogy feltűnően magas ár lett megállapítva, meg kell mondani, hogy szerintünk mi a reális ár, bizonyítani kell.

 

Gyáfrás László képviselő: megkérdezi, a szerződés megkötésének dátuma beleesik a vészhelyzet időszakának dátumába?

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd: az tény, és senki nem vitatja, hogy a munkát május 28-án kezdték el, a szerződés  dátuma pedig június 4., mert akkor lett kihirdetve a vészhelyzet. Ezen időponttól jogosult a polgármester saját hatáskörben intézkedni.

 

Fábián Attila képviselő: a testülettel egyezetett-e?

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd: nem volt egyeztetés. A polgármester megrendelte a munkát és ha nem szabályosan járt el, ennek lehet a polgármester asszony vonatkozásában akár büntetőjogi következménye. A volt polgármester asszony is és a Kiss és Társa is arra hivatkoznak, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a KÖTIKÖVIZIG és a Közigazgatási Hivatal is jóváhagyta, ellenőrizte és tanácsolták, hogy merre végezzék a munkát, s ő ezek alapján adta az utasításokat. A Kiss és Társa Kft képviselője elmondta neki csak a polgármester asszony adta az utasításokat. Megkérdezték az említett hatóságokat, s elmondták, hogy ők nem adtak tanácsot, max. megnézték az akkori állapotokat. Tanácsot tudnak ugyan adni, ha kérik, de itt erre nem került sor.

 

Alapi József polgármester: a Kiss és Társa Kft. belemehet abba, hogy részletekben fizessünk nekik? Azt tudjuk, hogy az önkormányzat a követelésüket nem fogja tudni megfizetni.

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd: lehet peren kívül és perben is megegyezni. Ha a bíróság ad részletfizetési engedményt, azt 2-3 évnél többre nem fogja megadni. Ezzel szemben a felek megegyezhetnek hosszabb fizetési határidőben is akár peren kívül okiratban, akár bíróság előtt.

 

Fábián Attila képviselő: megkérdezi, mi lesz azzal az árokkal, ami indokolatlanul lett megépítve, funkciónélküli?

 

Ragály Erika jegyző: az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételekor is felvetődött ez a kérdés, amire az ő szakértőjük azt válaszolta, hogy attól hogy nincs haszna, attól még a munka el van végezve, ami igaz is.

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd: ha azt mondjuk, hogy azért vitatjuk, mert indokolatlan volt, erre a bíróság azt fogja mondani, nem volt indokolatlan, illetve ha az is volt, ennek következményeit viselje a megrendelő, az elvégzett munkát meg kell fizetni. Azt a részét kell meggondolni, hogyha elismeri az önkormányzat akármilyen összegnek a megalapozottságát, akkor mondani kell valamit arra vonatkozóan, hogy hogyan képzeli el annak megfizetését. Amennyiben elismeri az önkormányzat a jogosságot késedelmi kamat fizetésre is számítani kell.

 

Alapi József polgármester: de mikortól? Egy éven keresztül az önkormányzat dolgozói és két közfoglalkoztatott személy kaszálta, tartotta rendben az árkokat. Az átadás-átvétel pedig október 7-én történt meg. Véleménye szerint ettől az időponttól járna nekik a késedelmi kamat.

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd: a késedelmi kamatot a Kiss és Társa a perben július 17-től kéri, ebből következően felmerül a kérdés, miért júliustól, ha októberig dolgoztak, sőt át sem adták. Azt majd a bíró dönti el, hogy mikortól kell fizetni késedelmi kamatot.  A teljesítés az valójában most történt meg október 7-én, amikor átadták.

 

Gyáfrás László képviselő: a végszámla dátuma júliusi, holott októberig dolgoztak.

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd: a számla kiállításának dátuma azért júliusi, mert akkor ért véget a vészhelyzet. A vis maior pályázathoz így kellett kiállítani a számlát. A számla önmagában nem érvénytelen. Az elvégzett munkát két okból vitathatjuk, egyik a minőségi kifogás, másik pedig a feltűnő aránytalanság, amire kell valamiféle álláspontot az önkormányzatnak képviselnie, hogy mennyi lett volna a reális ár.

 

Dr. Nagy Sándor műszaki ellenőr: azt ő meg tudja mondani, mi lett volna a reális ár, a bíróság pedig úgyis rendel ki szakértőt.

 

Gyáfrás László képviselő: a költségeikről kérhető-e tételes elszámolás?

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd: nem, mert átalánydíjas volt a munka. A perrel kapcsolatban még el szeretné mondani, hogy elhangzott a volt polgármester asszony szájából neveket is említve az, hogy a KÖTIKÖVIZIG részéről adtak neki tanácsot, gondolta az általa megnevezett két személyt tanúként beidéztetnénk, hogy mondják el, hogy történt itt a munkavégzés. Ezen kívül a gépüzemnaplókat, fuvarleveleket bekérnénk. Továbbá tanúként kerül meghallgatásra az akkori helyettes jegyző és a pénzügyes kolléganő is, őket a volt polgármester asszony kérte.

 

Alapi József polgármester: tanúként esetleg be lehetne idézni képviselőket is, akik akkor is benne voltak a testületben?

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd: nem látja értelmét, polgármester úr már lenyilatkozta, hogy nincs semmiféle testületi dokumentáció ezekről a munkákról.

 

Ragály Erika jegyző: testület előtt volt, mielőtt benyújtották a vis maior támogatási igényt, mert ahhoz kell a testületi határozat, s abban ott van a 92 millió összeg. Senki nem kérdezte meg, hogy az a 92 millió micsoda? Tehát a benyújtandó igényről van testületi döntés.

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd: nyilatkoztatni lehetne esetleg még a KÖTIKÖVIZIGET, hogy milyen munkát, mennyiért végeztek el. Továbbá említette a polgármester úr a VCSM által elvégzett munkát is, ami az önkormányzatnak plusz 700 ezer Ft-jába került a nem megfelelően elvégzett munka miatt.

 

Fábián Attila képviselő: valóban volt ilyen, mivel néhol mélyebbre ásták az árkot, s ezáltal a fagyponthatár fölé kerültek a beállások a telkekre, ezeket mélyebbre kellett tenni, amit az önkormányzat fizetett ki.

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd: véleménye szerint a VCSM-es 600-700 ezer Ft-tal viszont, mivel nem jól végzeték a munkát és ebből többletköltsége származott az önkormányzatnak, csökkenteni lehet a fizetendő összeget. Szakértő úrtól kérdezi, hogy a körülbelüli árkalkulációt annak érdekében, hogy megalapozottan kifogásolhassák a túlszámlázást, mikorra tudná megcsinálni?

 

Dr. Nagy Sándor műszaki ellenőr: a héten elkészíti.

 

Miután a fentiekkel kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

104/2011.(XI.14.) számú képviselő-testületi határozat

 

A Kiss és Társa Kft. által végzett munkák elismert költségéről.

 

1.      Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiss és Társa Kft által 2010. évben végzett munkálatok tényleges költségeit a 2011. október 07. napján megtartott műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltakkal egyezően  hagyja jóvá az alábbiak szerint:

 

-         a sérült átereszek bontása, cseréje és újjáépítéséhez kapcsolódó munkák elismert számlaértéke: 7.351.065,-Ft + ÁFA

-         a 4281,7 fm hosszúságban elvégzett vízelvezető árkok mélyítése és tisztítása munkák elismert számlaértéke: 10.126.305,-Ft + ÁFA.

 

2.      A képviselő-testület felhatalmazza Alapi József polgármestert és az önkormányzatot képviselő ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd urat, hogy az 1. pontban rögzített számlaértékeket képviselje a bírósági eljárásban, mint az önkormányzat által elfogadott költséget.

 

3.      A képviselő-testület – amennyiben a bírósági eljárásban egyezség születne az elvégzett munkák elismert költségét illetően – vállalja a még ki nem egyenlített tartozás megfizetését. Az önkormányzat rendkívül súlyos anyagi helyzetére tekintettel az elismert költségeket azonban kizárólag részletekben és hosszútávon tudja megfizetni.

 

Erről:

 

1.)    ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd, mint az önkormányzat jogi képviselője

2.)    Alapi József polgármeter helyben

3.)    Képviselő-testület tagjai helyben

 

-            értesülnek      -

 

Miután egyéb napirend, kérdés, észrevétel nincs, a polgármester megköszöni a képviselők részvételét, és az ülést bezárja.

  

Kmf.

 

                   Alapi József                                                                               Ragály Erika

                  polgármester                                                                                   jegyző

 

 

 

 

 

 

E-Ügyintézés

Széchenyi 2020

ELBIR

 

A Kohner örökség megőrzése

KÖZALAPÍTVÁNY

JNSZ Megyei Könyvtárportál

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárportál

SZÁSZBEREK SE TÖRTÉNETE