Jegyzőkönyv 2011. október 26.

Jegyzőkönyv

  

Készült: Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án

              megtartott üléséről.   

         

Jelen vannak: Alapi József polgármester

                         Fábián Attila Nándor képviselő         

 Gyáfrás László képviselő

 Lajkó József képviselő

 Szabó József képviselő

 

 Ragály Erika jegyző

 

Hiányoznak: Dr. Gácsi János képviselő

                       Pető Miklós képviselő

 

Meghívott vendégek: Molnárné Dr. Szabó Julianna ESZI intézményvezető

                                      Szancsik Istvánné alapszolgáltatás vezetője

                                     Almási László kuratórium elnöke

                                    Sziráki Istvánné tagintézmény-vezető

                     

Alapi József polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő települési képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Külön tisztelettel köszönti az ülésre meghívott vendégeket.

 

Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, egyben javasolja – a meghívott vendégek miatt - az 1.) és 2.) napirendi pont cseréjét, továbbá plusz napirendként javasolja a játszótérhez kapcsolódó határozat megtárgyalását.  

 

Miután más javaslat nem hangzik el, a képviselő-testület – az elhangzott módosításokkal - egyhangú szavazással az alábbi napirendeket hagyja jóvá, s tárgyalja meg:

 

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

 

  Napirend:                             Előadó:

 

1.)            Tájékoztató a szociális alapellátások kistérségi                                Molnárné Dr. Szabó Julianna
keretek közötti ellátásáról                                                                        intézményvezető

2.)            Beszámoló a két ülés között végzett munkáról                                             Alapi József                                                          

                                                                                                                          polgármester

3.)            Beszámoló a polgármesteri hivatal szociális te-                                            Ragály Erika
vékenységéről                                                                                                 jegyző

4.)            Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi belső                                            Ragály Erika
ellenőrzési tervére                                                                                           jegyző

5.)            Előterjesztés vis maior támogatás lemondásáról                                           Alapi József

                                                                                                                          polgármester

6.)            Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos                                                Alapi József
helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi tá-                                            polgármester
mogatására vonatkozó igény benyújtására                                                           

7.)            Előterjesztés a Szászberek Községért Közalapít-                                         Alapi József
vány Alapító Okiratának módosítására                                                       polgármester

8.)            Nyilatkozat a pályázati támogatással érintett játszótér                                   Alapi József
megvalósításáról                                                                                         polgármester

 

Zárt ülés keretében:

9.)            Segélyezési és egyéb kérelmek elbírálása                                                     Alapi József            polgármester

 

 

1.) Napirendi pont tárgyalása

 

Tájékoztató a szociális alapellátások kistérségi keretek közötti ellátásáról

 

Alapi József polgármester: átadja a szót Molnárné Dr. Szabó Julianna intézményvezető asszonynak.

 

Molnárné Dr. Szabó Julianna: köszönti a megjelenteket, köszöni a meghívást. Rövid írásos anyagot küldtek a napirendhez, amit néhány gondolattal kíván kiegészíteni. Most könnyebb helyzetben van, mert lehet már látni azt a fejlődést, amit induláskor ígért, hogy a település nagyságához méltó szociális alapellátást fognak biztosítani az idős emberek számára. Az írásos anyag mellékletében látható a településekhez viszonyított ellátotti mutatószám.

A közeljövőben ez a mutatószám lesz az, amivel számolhatnak a településen. Látható, hogy a házi segítségnyújtás 30-as létszámát tekintve szükségessé válik egy újabb gondozónő felvétele. Jelenleg most egy fő tiszteletdíjas gondozónő segíti a 2 főállású gondozónő munkáját. Tudni kell azt, hogy 9 gondozottat láthat el 1 gondozónő.

Munkatársaik Bedéné Jolika Szolnokról került ki, ő már rendelkezett némi tapasztalattal a gondozás terén. Jelenleg ő koordinálja a feladatokat, mellette sikeres érettségi vizsgát is tett, ami örömükre szolgál. A másik gondozónő számára sikerült olyan szakképesítést nyújtó iskolát találni, amit finanszírozni tudnak. A munkából sem esik ki, mivel interneten keresztül távoktatásban vesz részt.

Szomorú tény viszont az, hogy szinte minden dolgozójuk minimálbért kap.

A tárgyi feltételek terén szerencsésebbek, az itteni dolgozók rendelkeznek egy személygépkocsival, kerékpárokkal, van laptop internet kapcsolattal, stb.

Az írásos anyagát röviden ennyivel szerette volna kiegészíteni, köszöni a meghallgatást, várja az esetlegesen felmerülő kérdéseket.

 

Alapi József polgármester: felajánlotta a tetőterünket, hogy emberibb környezetben dolgozhassanak a kolléganők. Ilyen módon nem tudják végezni a mi munkatársaink sem a munkájukat, nem egészséges, hogy egy irodában vannak. Megoldást kell keresni, hogy külön irodájuk legyen, s erre most van pályázati lehetőség. Kistérség pályázhatna. Szeretnénk a tetőtér beépítést megvalósítani lifttel, illetve ott egy irodát kialakítani a gondozónőknek. Közel 100 millióról lenne szó. Önkormányzatként nem tudunk pályázni.

 

Molnárné Dr. Szabó Julianna: munkatársaitól is kapott jelzést ezt ügyben. Estókné Csete Olgánál múlt héten voltak. Véleménye szerint kellene még egyszer egyeztetni. ÉÁOP-os pályázatot tudomása szerint beadhatja az önkormányzat és a kistérség is. Az emelettel az volt a gondja, hogy akadálymentesnek kell lenni, de ez a lifttel valóban megoldható lenne, ennek kialakításáról eddig nem hallott. A működési engedélyük feltétele az akadálymentes közlekedés, de ha a lift megvalósul, jó.

 

Ragály Erika jegyző: az eredeti terv szerint lift van tervezve az épületbe, de mivel a tetőtér nem készült el, így a lift is elmaradt.

 

Molnárné Dr. Szabó Julianna: úgy gondolja, Olgával kellene legelőször egyeztetni ez ügyben. Azt tudja, hogy csak akkor tud a kistérség benyújtani pályázatot, ha az adott település tudja vállalni a likviditási feladatot, mert az irodának nincs pénze, s mivel utófinanszírozott a pályázat, polgármester úrnak kellene egyeztetni, hogy ezt meg tudják-e így oldani.

Ők a szakmai oldalát természetesen megcsinálják, vállalják.

Elismeri, valóban nehéz így dolgozni, egy irodában négyen, s más-más területen.

 

Alapi József polgármester: igen, egyelőre nincs más helyünk részükre. A tetőtér beépítés lenne az egyetlen lehetőség a külön iroda biztosítására.

 

Miután a napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb észrevétel, kérdés nem merül fel, a polgármester szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

87/2011.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat

 

Tájékoztató a szociális alapellátások kistérségi keretek közötti ellátásáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézménye vezetőjének a szociális alapellátások kistérségi keretek közötti ellátásáról szóló tájékoztatóját elfogadja.

 

Erről:

 

1.)    Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény Szolnok

2.)    Önkormányzati képviselő-testület tagjai helyben

 

-  értesülnek -

 

 

2.) Napirendi pont tárgyalása

 

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról

 

Alapi József polgármester: a két ülés között végzett munkájáról röviden az alábbiak szerint számol be:

 

-         elkezdtük, s nagyjából már kész is van a temető rendbetétele a padok kivételével. Szeretnénk 3 db padot kitenni a temetőbe, amihez a vasanyagot megkaptuk, a deszkát pedig az egyik szászbereki lakos tudná biztosítani 4.000,-Ft + ÁFA-ért, plusz 2.000,-Ft  munkadíjat kér. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Szabó János temetkezési vállalkozó 50 ezer Ft-tal támogatta a temető fenntartását. A zagyvarékasi Kézér Tüzéptelepről fehérkövet vásároltuk, járdát építettünk.

-         folyamatban vannak a pályázatok írásai. Elmondja, hogy sajnos a polgárőrség 5 milliójára nem tudunk pályázni, minden dokumentum meg van, csak az egyesület vezetőjének az aláírása hiányzik, vele azonban nem tud dűlőre jutni. Október 30-ig lehet pályázni komplett kamerarendszer kiépítésére, elektromos kerékpárra, iroda kialakításra, berendezésekre. Sajnos a polgárőrség még most sem működik úgy, ahogy kellene, van ugyan vezénylésük, de a szolgálatot nem minden esetben teljesítik, ha ez így megy továbbra is, véleménye szerint közgyűlést kell összehívni.

-         a temető bővítése ügyében rengeteget segít egyik lakosunk, Szabari Szabolcs. A művelési ág alóli kivonás intézése már 6 hónapja húzódik.

-         szemétdíjjal kapcsolatosan elmondja 20 éves szerződésünk van a Remondis-szal, amiből 10 év telt el, jogász sem látja mit lehet tenni. A díj csökkentésére szerette volna azt elérni, hogy 2 hetente legyen szemétszállítás, de ez törvénytelen lenne, így ez sem kivitelezhető.

-         a játszótérrel kapcsolatos elmondja, az MVH-tól ellenőrzést tartottak, s megállapították, hogy a gumiszőnyeg alá beton kell, amit most hétvégén meg is csináltak. Ünnepélyes átadását csak akkor szeretné , ha minden rendben lesz.

-         a Zagyva projekttel kapcsolatosan ötleteket vár, mit lehetne hozni az iskola területére. 50-100 millióra lehet pályázni, amiről már az előző ülésen szó volt.

-         dolgozunk a vis maior elszámoláson

-         volt egy idősek napja 30 ezer Ft támogatást kaptunk rá

-         szeptember 27-én műszaki átadás-átvétel volt a Kiss és Társa Kft-vel, amit több mint egy év után jegyzőkönyvbe rögzítettük 13 millió Ft-ot nem tartunk indokoltnak. A jegyzőkönyvet képviselő-társai bármikor megnézhetik.

 

Gyáfrás László képviselő: megkérdezi, elismerték?

 

Alapi József polgármester: természetesen nem ismerték el, vitatják, bíróságon folytatódik az ügy. Előrelépés viszont az, hogy már van építési napló másolat.

Folytatva beszámolóját elmondja, jogi tanácsadást vezettünk be, minden páratlan hét csütörtökén Jászladányból jár át egy ügyvédnő.  Ingyenes tanácsadást szeretett volna, ügyvédnő 5.000,-Ft/óra díjat kérne. Holnap egyeztet még vele. Felajánlottuk, hogy minden ügy az övé, kap irodát, fűtést, Internet hozzáférést. Amennyiben nincs bejelentkezett ügyfél, nincs igény a szolgáltatásaira, akkor nem jön.

-    javaslatot szeretne tenni a 2012. évre vonatkozóan Laki Andrea és Gombai Levente táncpáros részére 30.000,-Ft támogatásra, továbbá a szervátültetettek világversenyén sikeres eredményt elért Lázár András részére 2012-től évi 20.000,-Ft támogatásra.


Amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nincs, úgy szavazásra bocsátja elsőként a beszámolója elfogadását.

 

A képviselő-testület 4 igen, 1 tartózkodás szavazati arányban az alábbi határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

 

88/2011.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat

 

A polgármester beszámolójáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alapi József polgármester úrnak a két ülés között végzett munkájáról szóló – szóban előterjesztett – beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja.

 

Erről:

 

1.)    Alapi József polgármester helyben

2.)    Képviselő-testület tagjai helyben

 

-  értesülnek -

 

A határozathozatalt követően a polgármester szavazásra bocsátja a Laki Andrea – Gombai Levente táncpáros részére a 2012-es évre 30.000,-Ft támogatás  megállapítását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

89/2011.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat

 

Laki Andrea - Gombai Levente táncpáros támogatásáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával 30.000,-Ft összegű támogatás nyújtásáról dönt Laki Andrea és Gombai Levente modern táncművészeti alapképzésben részt vevő általános iskolai tanulók részére.

 

A támogatás kifizetése a 2012. évi költségvetés terhére 2012. évben esedékes.

 

Erről:

 

          1.)      Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

          2.)      Chiovini Ferenc Általános Iskola szászbereki tagintézménye

          3.)      Polgármesteri Hivatal Szászberek

 

-  értesülnek -

 

A határozathozatalt követően a polgármester szavazásra bocsátja Lázár András 2012-től évi 20.000,-Ft-tal történő támogatására tett javaslatát.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

90/2011.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat

 

Lázár András Szászberek, Korvin O. u. 95. szám alatti lakos támogatásáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a szervátültetettek versenyein való részvétel elősegítésére 20.000,-Ft összegű támogatás nyújtásáról dönt Lázár András Szászberek, Korvin O. u. 95. szám alatti lakos részére.

 

A támogatás kifizetése a 2012. évi költségvetés terhére 2012. évben történik.

 

Erről:

 

1.)    Lázár András Szászberek, Korvin O. u. 95. szám

2.)    Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

3.)    Polgármesteri Hivatal Szászberek

 

-  értesülnek -

 

 

3.) Napirendi pont tárgyalása

 

Beszámoló a polgármesteri hivatal szociális tevékenységéről

 

Alapi József polgármester: a napirend írásos anyagát mindenki megkapta, átadja a szót Ragály Erika jegyzőnek, a napirend előadójának.

 

Ragály Erika jegyző: az írásban kiküldött anyaghoz megjegyezni kívánja, hogy e terület a hivatali munka legérzékenyebb területe. Egyre több olyan esettel szembesülünk, ami eddig nem volt, és az e területre vonatkozó jogszabályok is igen gyakran módosulnak. Nagyon nehéz terület, odafigyelést, emberséget igényel.

 

Alapi József polgármester: elfogadásra javasolja a jegyzőnő beszámolóját.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

91/2011.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat

 

 A polgármesteri hivatal szociális tevékenységéről szóló beszámolóról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal szociális tevékenységéről szóló írásos beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

 

Erről:

 

1.)    Ragály Erika jegyző helyben

2.)    Képviselő-testület tagjai helyben

 

-  értesülnek -

 

 

4.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi belsőellenőrzési tervére

 

Alapi József polgármester: átadja a szót Ragály Erika jegyzőnek, a napirend előadójának.

 

Ragály Erika jegyző: a szokásos írásos anyag, mindig november 15-ig kell elfogadni a testületnek a következő év belsőellenőrzési tervét. Két legfontosabbat írta bele, így a normatíva lemondást, ill. a 2012-es költségvetés összeállítását.

 

A napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem merül fel, így a polgármester szavazásra bocsátja annak elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

92/2011.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat

 

Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

 

                      1.)      Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szól többször módosított 1992. évi LXV. tv. 92. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét a határozat mellékeltében foglaltak szerint hagyja jóvá.

                      2.)      A belső ellenőrzési terv a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásához történő megküldéséről a jegyző köteles gondoskodni.

 

Határidő: 2011. december 15.

Felelős: Ragály Erika

              jegyző

 

Erről:

 

1.) Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

2.) Ragály Erika jegyző helyben

3.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Iroda Szolnok

4.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztály Szolnok

5.) Polgármesteri Hivatal Szászberek

 

                                                               -   értesülnek   -

 

 

5.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés vis maior támogatás lemondásáról

 

Alapi József polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódóan mindenki kapott egy határozati javaslatot, melyről csak annyit szeretne elmondani, hogy le lehetett volna hívni ezt az összeget úgy, hogy 10 milliót el kellett volna költeni ahhoz, hogy megkapjuk a 6 milliót. Ebből 5 milliót lehetett volna az „alsai” útra költeni, a maradék részt pedig a Korvin O. utca megjelölt szakaszára, illetve az iskolára.

 

A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester elfogadásra javasolja a határozatot.

 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

93/2011.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat

 

A helyreállítási költségekre megítélt vis maior támogatás lemondásáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által 2010. nyarán benyújtott és a 2010/9191 azonosítási számmal regisztrált vis maior eseményhez kapcsolódóan megítélt, de fel nem használt 6.309.072,-Ft helyreállítási költségekre irányuló támogatási összegről jelen határozatával lemond.

 

Erről:

 

1.)          Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Szolnok

2.)          Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

3.)          Polgármesteri Hivatal Szászberek

 

                               -  értesülnek -

 

 

6.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására

 

Alapi József polgármester: e napirend írásos anyagát is megkapták. Újra be szeretnénk nyújtani pályázatunkat

 

Ragály Erika jegyző: az igény benyújtásának határideje november 5-e. Közüzemi tartozásként villanyt, gázt ismer el a rendszer, a szemétdíj tartozást nem. Lehet, hogy csak jövőre lesz erről döntés.

 

A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester elfogadásra javasolja a határozatot.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

94/2011.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat

 

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

 

1.)    Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

 

2.)    Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

 

              I.      A települési önkormányzat lakosságszáma: 2010. január 1-jén 1000 fő feletti.

 

           II.      A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcí-       

            men 9.617 ezer forint összegű bevételt tervez.

         III.      Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendelete 10.676 ezer forint     

      összegű működési célú hiányt tartalmaz.

        IV.      Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az

            Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.

           V.      Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.

 

 

Erről:

 

1.)   MÁK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Szolnok

2.)   Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

3.)   Polgármesteri Hivatal helyben

 

- értesülnek -

 

 

7.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés a Szászberek Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására

 

Alapi József polgármester: az írásban kiküldött anyagból láthatják, hogy Kövesdiné Lázár Ildikó felügyelő bizottsági tagságáról lemondott. Helyette Gortva Lászlóné Kovács Ágnest javasolják a felügyelő bizottságba megválasztani, aki el is vállalta ezt a megbízatást.

 

Almási László: tudomásul veszik, elfogadják, az alapító dolga a helyettes megválasztása.

Az alapító okiratban szerepel az a mondat, hogy évente 100 ezer Ft-tal támogatja az alapító az alapítványt. Ez most módosul.  Ennek az alapítvány nem örül, hisz ez biztos 100 ezer Ft volt. Elmondja, amennyiben az alapítvány egyéb forrásaiból nem tud pénzhez jutni, és ha az alapító sem juttat részükre támogatást, az alapítvány nem fog tudni működni. Az alapítványnak kötelessége felelősségbiztosítással rendelkező könyvelőt és könyvvizsgálót tartani, ezeknek költsége van, ami éves szinten 100 ezer Ft körül van. Ha tovább csökken a bevétel, el kell gondolkodni a fenntartásról.

Tájékoztatásként elmondja, hogy készítettek az alapítvány kuratóriumának  egy szervezeti és működési szabályzatot, melynek létrehozását fontosnak tartotta, ezt az SzMSz-t  tájékoztatásul a képviselő-testületi tagok is megkapták.

Köszöni a meghallgatást.

 

Alapi József polgármester: szavazásra bocsátja a közalapítvány alapító okirat módosításának elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

95/2011.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat

 

A Szászberek Községért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

 

                                        I.        Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló többszörösen módosított 1959. évi IV. tv. 74/B. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Szászberek Községért Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

1)      Az Alapító Okirat V.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

         2.) Az alapító önkormányzat az éves költségvetési lehetőségeihez

               mérten támogatja a Közalapítvány működését.

 

2)      Az Alapító Okirat VIII.1., pontja a következők szerint változik:

1)      A Közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére az alapító az alábbi 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre:

 

-         Dr. Tóth Sándor                                          felügyelő bizottsági

5053 Szászberek, Fehérszirom u. 1.             tag

-         Szikszai Judit                                    felügyelő bizottsági

5053 Szászberek, Korvin O.u.113/b.                      tag

-         Gortva Lászlóné Kovács Ágnes                  felügyelő bizottsági                                                                 

                                                  5053 Szászberek, Táncsics M.u.142.                      tag

 

                                     II.        A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a melléklet szerint hagyja jóvá.

 

                                   III.        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozattal jóváhagyott alapító okiratot a szükséges mellékletekkel együtt a változás átvezetése céljából az illetékes bírósághoz nyújtsa be.

 

    Felelős: Alapi József

                  polgármester

    Határidő: 2011. november 15.

 

Erről:

 

1.)    JNK Szolnok Megyei Bíróság Szolnok

2.)    Alapi József polgármester helyben

3.)    Szászberek Községért Közalapítvány Kuratóriuma

4.)    Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

 

-  értesülnek -

 

 

 

 

 

 

 

8.) Napirendi pont tárgyalása

 

Nyilatkozat a pályázati támogatással érintett játszótér megvalósításáról

 

Alapi József polgármester: a templom mögötti játszótér megvalósult, erre kell egy nyilatkozatot tenni. Erre vonatkozóan készült a mindenki által megkapott írásos határozati javaslat, melyet elfogadásra javasol.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

96/2011.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat

 

Nyilatkozat a pályázati támogatással érintett játszótér megvalósításáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2009.(XII.16.) számú határozatával az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján pályázatot nyújtott be az önkormányzat tulajdonában lévő 67/4 hrsz-ú ingatlanon az EU szabványoknak megfelelő játszótér kialakítására.

 

A pályázat a 208/1513/5/8/2010. számú 2011.04.28-án kelt határozattal támogatásban részesült, így a játszótér az önkormányzat tulajdonában lévő park területén megvalósításra került.

 

A képviselő-testület jelen határozatát a számlák kiegyenlítésére irányuló banki ügyintézéshez, illetve a támogatás lehívására vonatkozó eljáráshoz kapcsolódóan hozta meg.

 

Erről:

 

1.)    Közérdekű Fejlesztéseket Támogató Kft Budapest

2.)    Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

 

                  - értesülnek -

 

 

Miután egyéb nyílt témájú napirend, kérdés, észrevétel nem hangzik el, a polgármester zárt ülés tartását rendeli el. A zárt ülés anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

 

                   Alapi József                                                                               Ragály Erika

                  polgármester                                                                                    jegyző

 

 

 

 

 

 

E-Ügyintézés

Széchenyi 2020

ELBIR

 

A Kohner örökség megőrzése

KÖZALAPÍTVÁNY

JNSZ Megyei Könyvtárportál

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárportál

SZÁSZBEREK SE TÖRTÉNETE