Jegyzőkönyv 2011.október 12.

Jegyzőkönyv

 

Készült: Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 12-én

              megtartott soron kívüli üléséről.   

         

Jelen vannak: Alapi József polgármester

                         Fábián Attila Nándor képviselő

 Gyáfrás László képviselő

 Lajkó József képviselő

 Szabó József képviselő

 

 Ragály Erika jegyző

 

Hiányzik:  Dr. Gácsi János képviselő

                  Pető Miklós képviselő

 

 

Alapi József polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. A hiányzó két fő képviselőről nem tud semmit, nem jelezték távolmaradásuk okát.

 

Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyeket elfogadásra javasol.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi napirendeket hagyja jóvá, s tárgyalja meg:

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

  Napirend:                             Előadó:

 

1.) Előterjesztés a Zagyva projekthez kapcsolódó                                                Alapi József
együttműködési megállapodás jóváhagyására                                               polgármester

 

2.) Előterjesztés az önkormányzat LEADER pályáza-                                           Alapi József
tának elkészítésére vonatkozó szerződés jóváha-                                           polgármester
gyására

 

 

1.)Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés a Zagyva projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodás jóváhagyására

 

Alapi József polgármester: a napirend írásos anyagát mindenki megkapta, tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy egy kétfordulós tárgyaláson vett részt ez ügyben, első körben Zagyvarékason, második alkalommal pedig Jánoshidán. A testület felhatalmazását kéri az együttműködési megállapodás aláírására.

 

 

Az anyagról röviden elmondja, hogy a Szolnoki Kistérségben, amiben mi is vagyunk, a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület fogja össze ezt a dolgot. Ebben a Zagyva projektben három kistérség van benne. 95 %-os a támogatás, és még a hiányzó 5 %-nak is megvan a fedezete. Szászbereknek nem kerül egyetlen fillérjébe sem. A projekt megvalósulásával nőhetne a Zagyva menti települések turisztikája. Kerékpárút építéséről lenne szó. A projekt megvalósítását a KÖTIKÖVIZIG nem támogatja, mert nincsenek elvégezve a gátmegemelések, és a következő 20 évben nem is tervezik.

A kerékpárutat nem aszfalt burkolattal, hanem valamilyen természetes anyagból szeretnék megépíteni, melynek költsége 50 millió Ft/km lenne.

Mindenféle kötelezettségvállalást kihagytak a megállapodásból. Figyeltek arra, hogy semmi olyan dolog nem kerüljön bele, ami a későbbiekben a falura hátrányt hozhatna.

 

Ragály Erika jegyző: az együttműködési megállapodás csak a pályázat előkészítésére vonatkozik, hogy egyáltalán meginduljon az előkészítés.

 

Lajkó József képviselő: megkérdezi, mikor indulna ez a beruházás?

 

Alapi József polgármester: jövőre, december 5-ig kell beadni a pályázatot komplett tervvel együtt.

 

Miután az elhangzottakkal kapcsolatosan a képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester szavazásra bocsátja a konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

85/2011.(X.12.) számú képviselő-testületi határozat

 

            Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyására

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zagyva Térség Turisztikai Fejlesztése, Kerékpárút hálózat kialakítása” című pályázat előkészítését jelen határozatával támogatja.

 

A képviselő-testület a pályázat előkészítésére irányuló konzorciumi együttműködési megállapodást – a határozat melléklete szerint – elfogadja, és annak aláírására felhatalmazza Alapi József polgármestert.

 

Erről:

 

1.)    Alapi József polgármester helyben

2.)    Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

3.)    Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Rákóczifalva

 

-  értesülnek -

 

 

 

 

 

 

2.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés az önkormányzat LEADER pályázatának elkészítésére vonatkozó szerződés jóváhagyására.

 

Alapi József polgármester: a napirend írásos anyagát szintén megkapták. Az önkormányzatunk tetőterére támogató nyilatkozatot kaptunk, melynek előzménye az volt, hogy egy projekt adatlapot nyújtottunk be, amiben leírtuk, hogy szertnénk a hivatal épületének 180 m2-es tetőterét közösségi helynek kialakítani. 8 millió Ft-ot igényeltünk, meg is kaptuk a támogatást. November 2-ig kell benyújtani a komplett pályázatot. A pályázat megírását Szécsi Kata elvállalta 20 ezer Ft + ÁFA-ért, erről készült a mindenki által megkapott megbízási szerződés tervezet, melyet elfogadásra javasol.

 

Lajkó József képviselő: megkérdezi az iskolának nem lehetne a három tantermére pályázni?

 

Ragály Erika jegyző: már nem lehet.

 

Alapi József polgármester: sajnálja, pedig 100 %-os finanszírozás volt, és beadtunk négyet. Ez a Leader azonban már lezárult.

 

Lajkó József képviselő: még az ÁFA-t is meg tudnánk finanszírozni. Ezáltal jó esélyünk lenne arra, hogy a táncosokat kihozzuk a Silverből, akkor megkapnánk a minősítést.

 

Alapi József polgármester: megpróbál futni ebben még egy kört. Elgondolkodik azon, hogy mit tudna csinálni, mert nagyon fontosnak tartaná ő is. Beszélni fog az illetékesekkel ez ügyben.

 

Miután az elhangzottakkal kapcsolatosan a képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester felhatalmazást kér a szerződés aláírására.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

 

86/2011.(X.12.) számú képviselő-testületi határozat

 

 

Az önkormányzat LEADER pályázatának elkészítésére vonatkozó szerződés jóváhagyásáról

 

Szászberek Község Önkormányzata által a „hagyományokat őrző kiállító, bemutatóhelyek, illetve helyi kulturális-, közösségi- és szórakoztató helyek fejlesztése” célterületre benyújtott projekt javaslatot a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága támogatta.

 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a konkrét pályázati anyag elkészítésére és benyújtására vonatkozó – a határozat mellékletét képező – megbízási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza Alapi József polgármestert a szerződés aláírására

 

E r r ő l :

 

l.) Alapi József polgármester helyben

2.) Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

3.) Polgármesteri Hivatal Szászberek

 

                                            -   é r t e s ü l n e k   -

 

 

 

 

Miután egyéb napirend, kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a képviselők munkáját, és az ülést bezárja.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

                   Alapi József                                                                               Ragály Erika

                  polgármester                                                                                   jegyző

 

 

E-Ügyintézés

Széchenyi 2020

ELBIR

 

A Kohner örökség megőrzése

KÖZALAPÍTVÁNY

JNSZ Megyei Könyvtárportál

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárportál

SZÁSZBEREK SE TÖRTÉNETE