Jegyzőkönyv 2011.szeptember 28.

Jegyzőkönyv

 

 

Készült: Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án

              megtartott üléséről.   

         

Jelen vannak: Alapi József polgármester

                         Fábián Attila Nándor képviselő

                         Dr. Gácsi János képviselő     

 Gyáfrás László képviselő

 Lajkó József képviselő

 Pető Miklós képviselő – ülés közben érkezik

 Szabó József képviselő

 

 Ragály Erika jegyző

 

Meghívott vendégek: Kiss Ernőné iskolaigazgató

                                     Balog Tiborné óvodavezető

                                    Sziráki Istvánné tagintézmény-vezető

                     

Alapi József polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő települési képviselő közül 6 fő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Külön tisztelettel köszönti a Besenyszögi Általános Iskola igazgatónőjét, valamint óvodavezetőjét.

 

Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, egyben javasolja, hogy a meghívóban szereplő 11.) napirendi pont anyagát vegyük előbbre, és 5.) napirendként tárgyalja a testület, ezen kívül három plusz napirendi pont tárgyalását is javasolja, amelyeket írásban az ülés előtt megkaptak a képviselők, és melyek a következők:

-         előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról

-         előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosítására, valamint

-         előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozásra

Megkérdezi, valakinek van-e még más napirendi pontra javaslata?

 

Gyáfrás László képviselő: többször szólt már az összetört járdák ügyében, van-e ezzel kapcsolatosan valamilyen fejlemény? Ezt szeretné még, ha a testület tárgyalná, vagy legalábbis legyen a jegyzőkönyvben rögzítve.

 

Alapi József polgármester: jó, nyomatékosítjuk ezt a kérést.

 

Miután más javaslat nem hangzik el, a képviselő-testület – az elhangzott módosításokkal - egyhangú szavazással az alábbi napirendeket hagyja jóvá, s tárgyalja meg.

 

 

 

 

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

  Napirend:                             Előadó:

 

1.)            Beszámoló a két ülés között végzett munkáról                                             Alapi József

                                                                                                                          polgármester

 

2.)            Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költség-                                        Alapi József
vetése módosítására                                                                                   polgármester

 

3.)            Előterjesztés Besenyszög község önkormányzatával                                     Alapi József
megkötendő megállapodás jóváhagyására                                                   polgármester

 

4.)            Beszámoló az Általános Iskola és Napköziotthonos                                     Kiss Ernőné
Óvoda intézmény 2010/2011. évi tanévéről, és a                                       iskolaigazgató
2011/2012. évi tanévre történő felkészülésről                                              Lajkó József

                                                                                                                      tagintézményvezető

                                                                                                                         Balog Tiborné

                                                                                                                           óvodavezető

                                                                                                                        Sziráki Istvánné

                                                                                                                      tagintézményvezető

                                                                                                                                   

5.)            Előterjesztés a gyermekétkeztetést érintő változásokra                                 Alapi József

                                                                                                                          polgármester

 

6.)            Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális                                     Ragály Erika
ellátásokról szóló 2/2009.(III.26.) önkormányzati                                            jegyző
rendelet módosítására

 

7.)            Előterjesztés a telekadóról szóló önkormányzati ren-                                   Ragály Erika
deletre tett törvényességi észrevételre                                                              jegyző

 

8.)            Előterjesztés az egyes anyakönyvi események enge-
délyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak                                   Ragály Erika
mértékéről szóló 7/2011.(VI.23.) önkormányzati ren-                                      jegyző
deletre tett törvényességi észrevételre

 

9.)            Előterjesztés a polgármesteri hivatal alapító okiratának                                Ragály Erika
módosítására                                                                                                  jegyző

 

10.)            Előterjesztés a háziorvosi ellátást biztosító helyette-                                      Alapi József
sítési szerződés meghosszabbítására                                                           polgármester

 

11.)            Előterjesztés jelzálogjog bejegyzés hozzájárulására                                      Alapi József

                                                                                                                          polgármester

                                                                                                                                

12.)            Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló                                        Ragály Erika
önkormányzati rendelet módosítására                                                              jegyző

 

13.)            Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás                                  Alapi József
Társulási Megállapodása módosítására                                                       polgármester

 

14.)            Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztödíjpályázat 2012. évi fordulójához                                        Alapi József
történő csatlakozásra.                                                                                polgármester

 

 

Zárt ülés keretében:

 

15.)            Segélyezési és egyéb kérelmek elbírálása                                                     Alapi József

                                                                                                                       polgármester

 

1.) Napirendi pont tárgyalása

 

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról

 

Alapi József polgármester: az előző és jelen ülés között eltelt időszak alatt történt eseményekről az alábbiak szerint számol be:

-         intézkedéseket tettünk a kintlévőségeink közjegyző általi behajtására, ennek módja az lesz, hogy közjegyző által felszólítjuk a lakosokat, akinek tartozása van az önkormányzat felé, és elismertetjük a tartozását.

-         Alsó tanyai részen többször volt kinn kóbor kutya ügyben, mivel lakossági jelzés érkezett. Itt találkozott Zagyvarékas polgármesterével és megegyeztek, hogy közösen tesznek lépéseket az illegális szemétkihordás ellen.

-         megkeresett minket a Jászapáti Városüzemeltetési Kft vezetője és a város alpolgármestere azzal, hogy a szemetünket a jelenlegi ár 50 %-áért tudnák elvállalni plusz még éves szinten egy lomtalanítást is végeznének  A Remondis-nak jelenleg 8 millió Ft-tal tartozunk, Jászapáti még ezt is átvállalná, és beépítené a szemétárba. Holnap megy jegyzőasszonnyal tárgyalni a Remondis-hoz, szeretnénk kilépnünk ebből a rendszerből.

-         megjelent a Szászbereki Hírek dupla száma

-         tárgyalt az OZIRISZ-szal, október 1-től ők szívesen szállítanák az iskolába és óvodába a tízórait és uzsonnát, ez külön napirend a mai ülésen.

-         négy db Leader pályázatot nyújtottunk be a polgárőröknek, sportegyesületnek, a hivatal tetőterének beépítésére

-         vállalkozók meghívásával szerveztünk egy Széchenyi Programiroda által tartott pályázatokról szóló tájékoztatót

-         a templom mögött területen a játszótér elkészült, ünnepélyes átadás-átvétel kellene. Az ÁFA-t megkaptuk, a szerződést aláírta, a gyerekek birtokba vették, használják a játékokat.

-         részt vett Zagyvarékason egy közös Zagyva projekten. 9 milliárd Ft-tal szeretnék támogatni a turizmust, kerékpárutakat és egyéb dolgokat fejlesztésével. Hatvantól  Szolnokig lévő települések polgármesterei vettek részt ezen a megbeszélésen. December 5-ig el kell fogadni, mert a pályázatot be kell adni. Október 5-én lesz a második forduló Jánoshidán.

-         tegnap megtörtént egy részleges átadás-átvétele a Kiss és Társa által tavaly végzett munkáknak. Fogadtunk egy műszaki ellenőrt Dr. Nagy Sándor személyében. Október 1-ig el kell számolni a vis maior-os pályázati pénzzel.

-         szeretnénk bérbe adni egy év időtartamra a rekultivált szeméttelepünket Gugi Tamás vállalkozónak. Nem kérnénk érte bérleti díjat, csak gondoskodjon annak rendbetételéről. Javasolja, adjuk bérbe 2012. szeptember 30-ig a 8000 m2-es rekultivált szeméttelepünket a bérleti díj a rendbetétel lenne.

 

Beszámolóját ennyiben kívánta megtartani, amennyiben a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem merül fel, úgy szavazásra bocsátja azt.

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodás szavazati arányban az alábbi határozatot hozza:

 

71/2011.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat

 

A polgármester beszámolójáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alapi József polgármester úrnak a két ülés között végzett munkájáról szóló – szóban előterjesztett – beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja.

 

Erről:

 

1.)    Alapi József polgármester helyben

2.)    Képviselő-testület tagjai helyben

 

-  értesülnek -

 

A határozathozatalt követően szavazásra bocsátja azon javaslatát, miszerint a 800 m2-es szeméttelepet az önkormányzat bérbe adja Gugi Tamás vállalkozónak.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

72/2011.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat

 

         A rekultivált hulladéklerakó területének bérbeadásáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező a 040/2 hrsz. alatt nyilvántartott 8300 m2 nagyságú rekultivált hulladéklerakó területét jelen határozatával hasznosításra átadja Gugi Tamás 5054 Jászalsószentgyörgy, Jász út 12. szám alatti lakos részére az alábbiak szerint:

 

A képviselő-testület a terület használatáért bérleti díjat nem kér, de a használó kötelessége a terület és annak közvetlen környékének rendben tartása.

A hasznosítás időtartama meghatározott: 2011. október 01. napjától kezdődően 2012. szeptember 30. napjáig szól.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a terület használatára vonatkozó szerződést jelen határozat alapján az önkormányzat nevében aláírja.

 

 

Erről:

 

1.) Gugi Tamás 5054 Jászalsószentgyörgy, Jász út 12.

2.) Képviselő-testület tagjai helyben

 

- értesülnek -

 

2.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetése módosítására

 

Alapi József polgármester: a napirend írásos anyagát mindenki megkapta, azt a pénzügyi bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. A 18 millióhoz képest 9,3 millió a hiány, ami jobb, mint vártuk. A lakásfenntartási támogatás rendszerének megváltozása érzékenyen érintheti az önkormányzatot, ami a gázár támogatás rendszerét váltja fel, de erről részletesebben később majd beszélünk.

 

A napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotja a 12/2011.(IX.29.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

 

3.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés Besenyszög község önkormányzatával megkötendő megállapodás jóváhagyására

 

Alapi József polgármester: a napirendhez tartozó írásos anyagot mindenki megkapta, elfogadásra javasolja, amennyiben kérdés, észrevétel nincs.

 

A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem merült fel, így a polgármester elsőként szavazásra bocsátja a az óvodára vonatkozó megállapodás elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

73/2011.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat

 

Az óvoda működési költségeiről szóló megállapodás jóváhagyásáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási társulás keretében fenntartott napköziotthonos óvoda működési költségeihez történő pénzeszközátadást a mellékelt megállapodás szerint hagyja jóvá.

 

A képviselő-testület felhatalmazza Alapi József polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező Besenyszög Község Önkormányzatával megkötendő megállapodást az önkormányzat nevében aláírja.

 

 

 

 

Erről:

 

1.) Alapi József polgármester helyben

2.) Besenyszög Község Önkormányzata

3.) Képviselő-testület tagjai helyben

 

- értesülnek -

 

A határozathozatalt követően a polgármester szavazásra bocsátja az iskola megállapodásának jóváhagyását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

74/2011.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat

 

Az általános iskola működési költségeiről szóló megállapodás jóváhagyásáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási társulás keretében fenntartott általános iskola működési költségeihez történő pénzeszközátadást a mellékelt megállapodás szerint hagyja jóvá.

 

A képviselő-testület felhatalmazza Alapi József polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező Besenyszög Község Önkormányzatával megkötendő megállapodást az önkormányzat nevében aláírja.

 

Erről:

 

1.) Alapi József polgármester helyben

2.) Besenyszög Község Önkormányzata

3.) Képviselő-testület tagjai helyben

 

- értesülnek -

 

4.) Napirendi pont tárgyalása

 

Beszámoló az Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda intézmény 2010/2011. évi tanévéről, és 2011/2012. évi tanévre történő felkészülésről

 

Alapi József polgármester: átadja a szót a napirend előadóinak.

 

Kiss Ernőné iskolaigazgató: köszönti a jelenlévőket, sokat nem tud elmondani még, kevés volt az idő. Lajkó József  kolléga viszont készített egy jó kis beszámolót az előző tanévről. A maga részéről elmondja, hogy a szászbereki iskola augusztus 1-től működik társulási formában. Az idei tanév augusztus 20-a után kezdődött. Meglátása szerint a pedagógusok között sok értékes ember van. Pozitívan állnak a munkához. Jól előkészített tanévvel indulhatunk. Valójában ugyanaz fog történni, mint eddig. Megvolt a tanévnyitó, talán a lehetőségek bővültek kicsit a társulás által a művészeti alapoktatással. Tudni kell azt, hogy minden 7. osztályos tanulónak el kell jutni egyszer egy határon túli magyar lakta területre. Besenyszög tavasszal pályázott és nyert is egy útra 841.200,-Ft-ot 33 tanulóra. Buszra 522.000,-Ft-ot, szállásra 319.000,-Ft-ot. Mivel 33 fő 7-esük van, felkínálták a két tagintézmények, hogy töltsük meg a buszt. Tiszasüly nem élt a lehetőséggel, a szülők nem tudták felvállalni az utazás költségét, így felkínálták Szászbereknek. Itt 11 gyerek és 1 pedagógus Ukrajnába fog 3-án indulni. A fenntartóknak előre meg kell finanszírozni ezt a költséget. Örülünk, hogy megismerkednek egymással a gyerekek. Tegnap hívta az ottani iskola igazgatónője, és megsúgta ,hogy diákjainkkal egyidőben ugyanarra a helyre érkezik a köztársasági elnök úr, és felhívta figyelmüket, hogy ez alkalomból készüljenek a gyerekek, közös program is lesz. Vannak plusz költségek, amit nekünk vállalnunk kell az az ajándékozás. Meg kell ajándékoznunk az ottani gyerekeket. Gyerekeink futballt, tollakat, magyar könyveket visznek. Közös programot is kellett szervezni, ami futball mérkőzés lesz. Az utazás során főként földrajzi nevezetességeket néznek meg a gyerekek.

Beindult a művészetoktatás, várakozáson felüli volt az érdeklődés, ami nehéz helyzetet is teremtett helyszűke miatt. Alkalmas erre ugyan a pince, csak kicsi. Ennek az oktatásnak tandíja van. Ha több tanszakra járnak a gyerekek, ami jellemző, akkor tandíjat kell fizetni melynek mértéke éves szinten 5.000,-Ft.  Nem tudjuk, ez a társulás meddig fog tartani, itt vagyunk légüres térben. Szeretné, ha hosszútávban működhetne ez a dolog, melyből kifolyólag szeretné, ha a szászbereki gyerekek sikerét nem alapítvány aratná le, hanem a település és bekerülne a művészetoktatásba a tánc ugyanazzal a tanárral. Egyetlen probléma a hely, ami erre alkalmas lenne az a tetőtéri terem, csak nincs kész. Azon lesznek közösen, hogy minél előbb táncteremmé alakulhasson a helyiség. Ez terveik között szerepel.

Jó dolog, hogy két nyelvet tanulhatnak a gyerekek. Megnézték a tantárgyfelosztást, pici módosítást eszközöltek benne. Besenyszögről jár át két kolléga, egyik számítástechnikát, másik rajzot tanít. Kéri a testület türelmét, hisz nagy változásokat egyik napról a másikra nem lehet eszközölni. Szakmai probléma nincs, éves terveket elkészítették. A megemlékezések, szokások, ünnepségek nagyon hasonlóak a két településen. Terveink között szerepel, hogy induljunk pályázatokon, előkészítés alatt áll egy KIOP-os pályázat, ami az intézmény számítástechnikai eszközökkel való ellátását biztosítaná. Nincs annyi számítógép, amennyi gyerek. A megírásához 20-30 ezer Ft szükséges, ami majd a költségvetést érinti. Az elbírálás várhatóan jövő évben lesz, melynek sikerdíja az elnyert összeg 2 %-a. Interaktív táblákra is van pályázati lehetőség, minden nevelőnek laptopra, szavazócsomagra, a tanulók 40 %-ára munkaállomásra, tantárgyakhoz csomagokra, stb., ami 100 ezres nagyságrendű. Véleménye szerint az oktatás színvonala jelentősen javulhatna ezekkel az eszközökkel.

Értesülései szerint a „TÁMOP 3.1.4 kompetencia alapú oktatás” pályázat megjelenik  Tagintézmények pályáznának rá, ez is 100 %-os uniós támogatás.  Nagy mennyiségben tartalmaz pedagógusképzést, amire szükség van. Jelentős mennyiségben lehet tárgyi eszközt vásárolni, ami az oktatás színvonalát növeli. A pályázatok megírásához  kéri majd a testület hozzájárulását.

Közös programokat a Szászbereki gyerekekkel nem terveztek a távolság miatt, de személyes találkozásokra, megismerkedésre fognak keresni lehetőséget.

Minden héten szerdán jön át Szászberekre, szívesen lát bárkit, akinek esetleg problémája lenne.

Ennyit szeretett volna elmondani, köszöni a meghallgatást.

 

Alapi József polgármester: van Szászbereknek honlapja, átjárhatóság kellene az iskola honlapjára, jussanak el az információk.

 

Kiss Ernőné: tervezik fülként betenni Szászbereket is úgy, mint Tiszasüly is ott van, megoldják, csak eddig még nem volt rá idejük.

 

Alapi József polgármester: egyik pedagógus volt itt és rajtunk kereste a fizetését, vele mi a helyzet?

 

Kiss Ernőné: egy augusztus 26-án szülő pedagógus helyére tudta ők csak felvenni. Augusztus 1-től nem tudta alkalmazni, mivel nem volt szabad álláshely. Megbeszélték, hogy egyéni bérszámfejtéssel meg fogja kapni a pénzét.

 

Alapi József polgármester: köszöni

 

Lajkó József képviselő: az igazgatónő által elhangzottakat megerősítve elmondja, pozitívan kezdték ezt a tanévet. Úgy érzi jó helyre, jó vezetés alá került az iskola. Igazgató asszonnyal maximális az összhang. Kollégák, gyerekek és a szülők sem érzékelnek különösebb változást.

A 2010/2011-es tanévről írásos anyagot készített, amit mindenki megkapott, s amit szóban ismertet. A beszámolóján túl elmondja, hogy nagy gondot jelent az iskolának a gázkazánok rossz állapota, amik már szinte használhatatlanokká váltak.

 

Kiss Ernőné: javasolja, figyeljék az energiatakarékos pályázatokat. Próbálják meg esetleg fával, szénnel kiváltani a gázfűtést, ami hatalmas költség lehet véleménye szerint. Besenyszögön is pályáztak napelemes fűtésre KEOP-os pályázat volt, az iskolára és a művelődési házra. Itt is ezt javasolná. Tiszasüly is áttért vegyes tüzelésre.

 

Lajkó József képviselő: ha már szóba kerültek táncosaink, kiemelné közülük a Laki Andrea – Gombai Levente párost, akik országos szinten egy nagyon előkelő helyre kerültek. A szülők számára igen nagy anyagi terhet jelent mind a táncruha, tánccipő vásárlása és az utaztatás is. Szeretné, ha az önkormányzat némi anyagi támogatást tudna nekik nyújtani.

 

Kiss Ernőné: meg kell említeni azt, hogy szeptembertől változott az oktatási törvény, bevezették a mindennapos testmozgást, amit nem szabad összekeverni a testneveléssel. Azt jelenti, hogy nem órakeret formájában kötelezettek arra, hogy heti öt órában órát tartsanak. Mozoghat a gyerek napköziben, szünetben, bármikor.

A bejáró gyerekekkel kapcsolatosan elmondja, bízik benne, hogy zökkenőmentes lesz. A Volánnal sajnos nem tudtunk szerződést kötni, így most vállalkozó hordja a vidéki gyerekeket az iskolába, s így tudjuk az erre járó normatívát igénybe venni.

 

Alapi József polgármester: azt kéri Lajkó Józseftől, hogy segítsen az általa említett táncospár támogatásának kidolgozásában, hogy hogyan milyen formában, összegben segítsük őket.

 

Lajkó József képviselő: azért vetette fel, mert pozitív változást eredményezett Leventénél a tánc. Véleménye szerint egy tánccipőt ha lefinanszírozunk, ami 20-25 ezer Ft, az nagy segítség lenne a családnak.

 

Alapi József polgármester: miután a napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem merül fel, szavazásra bocsátja az iskola beszámolóját.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

 

75/2011.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat

 

Az Általános Iskola 2010/2011. évi tanévéről, és 2011/2012. évi tanévre történő felkészülésről szóló beszámolójáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskola 2010/2011. évi tanévéről és a 2011/2012. évi tanévre történő felkészüléséről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

 

Erről:

1.) Kiss Ernőné intézményvezető helyben

2.) Önkormányzati képviselő-testület tagjai helyben

 

- értesülnek -

 

A határozathozatalt követően a polgármester átadja szót Balog Tiborné óvodavezető asszonynak.

 

Balog Tiborné: örömére szolgál, hogy végre személyesen is találkozhat a testület tagjaival. Sziráki Istvánnéval már a nyár folyamán felvette a kapcsolatot és folyamatosan átdolgozták az alapdokumentumokat. a kollégákat is sikerült megismernie szeptembertől, mivel előtte szabadságon voltak. Az első szülői értekezleten részt vett, itt megismerte a jelenlévő szülőket. Néhány dologban kértek segítséget, amit próbáltak megoldani. Az étkezést zökkenőmentesnek ítéli. Csütörtökönként jön Szászberekre. Telefonon viszont mindig elérhető. A pályázati kiírásokat ők is figyelemmel kísérik. A továbbképzéseket összeszervezték. A képzés díja 10.500,-Ft/fő ami a költségvetést nem érinti, bár most nem látta hogy ez szerepel-e benne külön.  A tanévindulás eddig zökkenőmentes volt és reméli ezután is így lesz.                       

Ennyit szeretett volna elmondani, köszöni a meghallgatást.

 

Sziráki Istvánné: előző tanévről az alábbiakat kívánja elmondani: az óvoda férőhelye 50 fő, ebből tavaly 45 fő volt. Van kettő, illetve két és féléves gyerek is, akiket az önkormányzat engedélyével felvehetnek, mivel nincs bölcsődénk. A szülőknek ez nagy segítség, ha mindketten dolgoznak. Két csoportjuk van délelőtt, délután pedig összevont csoport van. Délelőtt kettő, délután egy óvónő van. Két dajkájuk van, egyik délelőtt, másik délután. Tavaly 90 %-os volt a kihasználtsága az óvodának. Örül annak, hogy egyre több gyerek jön vidékről is. Előző tanévben 6 bejáró gyerekük volt, akiket a szülők hoznak és visznek is haza. Tanköteles gyerek 8 fő volt tavaly, ebből egy fő maradt óvodában nevelési tanácsadó javaslatára. Logopédus heti egy alkalommal, szerdánként foglalkozik a gyerekekkel.

Óvodai programjuk: „az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” programot adaptálták. Az évszakokhoz kapcsolódik minden ünnepük, rendezvényük. Hagyományokat is próbálják megtartani, pl. szüret. A mikulás és farsang településszintű rendezvény. Karácsonyi ünnepség a szülők segítségével karácsonyfát állítanak, és különféle felajánlásokból, támogatásokból vásárolt ajándékokkal lepik meg a gyerekeket. A március 15-ét, május 1-jét, húsvétot a koruknak megfelelően ünneplik. Az anyák napi ünnepség meghitt, személyes köszöntéssel történik.  Gyermeknapra a Jászberényi Állatkertbe látogattak el a gyerekekkel, ami mindig nagy élmény számukra. Évzáró és ballagási ünnepséggel zárják a tanévet.

Szolnokon az Aba Novák Művelődési Központban 4 alkalomra szóló bérletük van mese előadásra, a gyerekeket szülői támogatással viszik az előadásokra. Ez előző tanévben szülői segítséggel látogatást tettek a tűzoltóknál és a mozdonyműhelyben.

COOP embléma gyűjtő pályázaton I. helyezést ért el az iskola és az óvoda, 150-150 ezer Ft értékű vásárlási utalványt kaptak. Az óvoda ebből az összegből fonott bútorokat vásárolt.

Nagy József vesszőfonó mutatta be mesterségét a gyerekeknek.

A szülők nagyon aktívak, segítőkészek, ami nagy örömükre szolgál.

Az óvodások a községi juniálison vettek részt zenés, mozgásos műsorral.

Nyáron egy héttel hosszabb volt a szünet, ami alatt elvégezték a tisztasági meszelést, a csoportszobák parkettájának csiszolását, lakkozását, a konyha falának csempézését, a gyerek asztalok, babaház festését. Az összes festéket az egyik szülő ajánlotta fel, ami nagy segítség számukra. Egy másik szülő pedig egész évre elegendő mennyiségű folyékony szappannal látja el az óvodát.

A társuláshoz való csatlakozást minden szülő elfogadta, kifogásuk nem volt.

Július óta együtt dolgoznak Besenyszöggel.

Nevelőtestületi értekezletet tartottak, ahol a munkatervüket elfogadták.

Az idei tanévben azt a változást vezették be az előző tanévhez képest, hogy azt a gyereket, akinek valamelyik szülője otthon van, ebéd után hazaviszik.

Beszámolóját ennyiben kívánta elmondani, amennyiben kérdés van szívesen válaszol arra.

 

Ragály Erika jegyző: reagálni kíván a Balog Tiborné óvodavezető által elmondottakra annyiban, hogy a pedagógus továbbképzésre azért nem látja a költségvetésben a pénzösszeget, mert azt most igényelte meg Besenyszög.

A gyermekek ebéd utáni hazavitelével kapcsolatosan csak annyit kíván megjegyezni, hogy az iskolaköteles gyereket nem igazán szabályos hazaküldeni ebéd után.

 

Balog Tiborné: az 5 éveseknek is csak 4 órát kötelező részt venni óvodai foglalkozáson, ezt megkapják a délelőtt folyamán 8 órától 12 óráig. Amennyiben 25 főnél több az ott alvó gyerek, akkor már két csoport kell, ahhoz viszont plusz egy fő óvónőt is alkalmazni kellene. Megoldható lenne, csak ilyen feltétellel. 25 gyereknél többet egy teremben fizikálisan lehetetlen altatni, de meg fogják vizsgálni ezt az ügyet.

 

A napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb észrevétel nem merül fel, így a polgármester elfogadásra javasolja az óvoda beszámolóját.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

76/2011.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat

 

A Napköziotthonos Óvoda 2010/2011. évi tanévéről, és 2011/2012. évi tanévre történő felkészülésről szóló beszámolójáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napköziotthonos óvoda 2010/2011. évi tanévéről és a 2011/2012. évi tanévre történő felkészüléséről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

 

Erről:

 

1.) Balog Tiborné intézményvezető helyben

2.) Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

 

- értesülnek -

 

5.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés a gyermekétkeztetést érintő változásokra

 

Alapi József polgármester: a napirend írásos anyagát mindannyian megkapták. Az OZIRISZ Kft megkeresett minket és árajánlatot küldött a tízórai és uzsonna szállításra. Az anyagot a pénzügyi bizottság előzetesen megtárgyalta, és az 1. alternatíva elfogadását javasolta. A változás annyi, hogy október 01. napjától a tízórait és az uzsonnát is az OZIRISZ Vendéglátó Kft. szállítja az iskolába és az óvodába.

 

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester szavazásra bocsátja a gyermekétkeztetést érintő változásokra vonatkozó előterjesztést.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

77/2011(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat

 

a gyermekétkeztetés teljes körének az OZIRISZ Vendéglátó Kft által történő biztosításáról

 

1.) Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 01. napjától kezdődően a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott gyermekétkeztetés teljes körét – tízórai, ebéd, uzsonna – az óvoda és az általános iskola intézményeit érintően az OZIRISZ Vendéglátó Kft által nyújtott szolgáltatás igénybevételével biztosítja.

 

2.) Az önkormányzat és az OZIRISZ Vendéglátó Kft között fennálló szolgáltatási szerződés e határozatnak megfelelő módosítását a képviselő-testület a soron következő ülésén hagyja jóvá.

 

Erről:

 

1.) OZIRISZ Vendéglátó Kft 5000 Szolnok Nagysándor J.u.36.

2.) Chiovini Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény   

     intézményvezető Besenyszög

3.) Eszterlánc Óvoda intézményvezető Besenyszög

4.) Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

5.) Polgármesteri Hivatal Besenyszög

6.) Polgármesterei Hivatal Szászberek

 

-   é r t e s ü l n e k   -

 

A határozat meghozatalát követően Kiss Ernőné iskolaigazgató, Lajkó József képviselő, Balog Tiborné óvodavezető és Sziráki Istvánné tagintézményvezető további jó munkát kívánva elhagyják az üléstermet.

 

A képviselő-testület létszáma így 5 főre csökkent.

 

 

 

6.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2009.(III.26.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Alapi József polgármester: a napirend írásos anyagát mindannyian megkapták, átadja a szót Ragály Erika jegyzőnek, a napirend előadójának.

 

Ragály Erika jegyző: az írásban kiküldött anyagból kiemelve elmondja, nagy érvágás az önkormányzat számára a lakásfenntartási támogatás új formája. Szeptember 1-től két változata létezik, egyik az állami, másik a helyi lakásfenntartási támogatás. A különbség a kettő között annyi, hogy az államinál kell vagyont vizsgálni, míg a helyinél nem. Az állami támogatás 90 %-ban visszaigényelhető, míg a helyi teljesen az önkormányzat költségvetését terheli. Ez a legfontosabb módosítás a rendeletben.

Másik módosítás pedig az, hogy a bérpótló juttatás neve foglalkoztatást helyettesítő támogatásra változott.

 

Gyáfrás László képviselő: a minimum 2.500,-Ft-ot adni kell?

 

Ragály Erika jegyző: a helyi lakásfenntartási támogatás esetén igen, ami fix összeg. Az  állami támogatás összegét pedig egy képlet alapján kell kiszámítani, ami általában több, mint 2.500,-Ft. A megállapított támogatási összeget elsősorban természetben kell biztosítani a szolgáltatóhoz történő utalással.

 

A napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem merül fel, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet módosításának elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotja a 13/2011.(IX.29.) önkormányzati rendeletét a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2009.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

7.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés a telekadóról szóló önkormányzati rendeletre tett törvényességi észrevételre

 

Alapi József polgármester: e napirend írásos anyagát is megkapták. Átadja a szót Ragály Erika jegyzőnőnek.

 

Ragály Erika jegyző: az írásos anyagot szóban annyival egészíti ki, hogy a törvényességi észrevételben foglaltaknak megfelelően készítette el most a telekadóról szóló rendeletünkhöz az indokolást, mivel az előterjesztés nem volt elegendő.

 

Dr. Gácsi János képviselő: megkérdezi, olyan ingatlantulajdonos, akinek mondjuk 2 építési telke van egymás mellett, az fizet mindkettő után?

 

Ragály Erika jegyző: igen

 

Gyáfrás László képviselő: a rendelet megalkotása mögött az volt az ideológia, hogy a befolyó összegből a Dobó I. és Mátyás kir. utcákban – mivel gyakorlatilag ez a két utca érintett leginkább - az utak karbantartása fog megtörténni. Azért értett egyet a bevezetésével, mert egyéb forrás nincs erre a célra. Akinek üres portája van, egyik-másik tulajdonos sajnos arra sem képes, hogy évente legalább egyszer levágja a dudvát, ha meg építkeznek összetörik a járdát, amit azután nem javítanak ki.

 

Miután a napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester szavazásra bocsátja a telekadó rendelet módosításának elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotja a 14/2011.(IX.29.) önkormányzati rendeletét a telekadóról szóló 9/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

 

8.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak   mértékéről szóló 7/2011.(VI.23.) önkormányzati rendeletre tett törvényességi észrevételre

 

Alapi József polgármester: e napirendhez tartozó írásos anyagot is megkapta mindenki. Átadja a szót Ragály Erika jegyzőnőnek.

 

Ragály Erika jegyző: elmondja, a rendeletet magát nem érinti a törvényességi észrevétel. Az volt a kifogás, hogy nem készült írásos anyag a rendelethez, az szóban került előterjesztésre. Ennek megfelelően készült most ez az írásos indokolás.

 

Dr. Gácsi János képviselő: véleménye szerint jelentéktelen bevétele származik ebből az önkormányzatnak. Kéri, a díjtételeket gondoljuk át még egyszer.

 

Az ülésre megérkezik Pető Miklós képviselő, így a testület létszáma 6 főre változik.

 

Alapi József polgármester: szükség van rá, azért szavaztuk meg annak idején. Ezt az összeget oda is adjuk (pohár + gravírozás, újszülöttek anyagi támogatása, temetési segély) az ügyfeleknek. Nem javasolja a módosítását.

 

Miután a napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet indokolásáról készült írásos anyagot.

 

A képviselő-testület 5 igen. 1 tartózkodás szavazati arányban az alábbi határozatot hozza:

 

78/2011.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat

 

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2011.(VI.23.) önkormányzati rendeletre tett törvényességi észrevétel elfogadásáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 99. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2011.(VI.23.) önkormányzati rendeletre tett törvényességi észrevételt elfogadva, a rendelet indokolását a melléklet szerint jóváhagyja.

 

Erről:

 

1.)    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.

2.)    Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

 

-  értesülnek  -

 

9.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítására

 

Alapi József polgármester: az írásban kiküldött anyag ismertetésére átadja a szót Ragály Erika jegyzőnőnek.

 

Ragály Erika jegyző: az előző ülésen már módosított alapító okiratot ismét módosítani szükséges. Törvény írja elő azt, hogy az összes jogszabályi változásnak megfelelő módosítást el kell végezni az alapító okirat első módosításakor.

 

Miután a napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester szavazásra bocsátja a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosításáról szóló határozatot.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

79/2011.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat

 

Szászberek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának felülvizsgálatára

 

                    I.      Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Szászberek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 33/2009.(VI.15.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

1)      Az alapító okirat 3.) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

 

Az intézmény alaptevékenységi szakágazata:

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

 

2)      Az alapító okirat 4.) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

 

4.) A költségvetési szerv besorolása gazdálkodási jogköre alapján:

                             önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

 

3)      Az alapító okirat 6.) pontja helyébe az alábbi szakfeladatok felsorolása kerül:

 

6.) Az intézmény alaptevékenységeként ellátott szakfeladatai:

382101 1  Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

522110 1  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

562912 1  Óvodai intézményi étkeztetés

562913 1   Iskolai intézményi étkeztetés

562917 1   Munkahelyi étkeztetés

681000 1  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

682001 1  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

812900 1  Egyéb takarítás

813000 1  Zöldterület kezelés

841114 1  Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó                                           tevékenységek

841115 1  Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó     tevékenységek

841116 1   Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati        választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 1   Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó           tevékenységek

841118 1   Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126 1   Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841133 1   Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841401 1   Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841402 1   Közvilágítás

841403 1   Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841901 1   Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások       elszámolásai

841902 1   Központi költségvetési befizetések

842532 1   A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztása

842541 1   Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

851011 1   Óvodai nevelés, ellátás

852011 1   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,

                  oktatása (1-4 évfolyam)

852021 1   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,

                  oktatása ( 5-8 évfolyam)

855911 1   Általános iskolai napközi otthoni  nevelés

862101 1   Háziorvosi alapellátás

862102 1   Háziorvosi ügyeleti ellátás

862301 1   Fogorvosi alapellátás

862302 1   Fogorvosi ügyeleti ellátás

869041 1   Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042 1   Ifjúság-egészségügyi gondozás

882111 1   Rendszeres szociális segély

882112 1   Időskorúak járadéka

882113 1   Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114 1   Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115 1   Ápolási díj alanyi jogon

882116 1   Ápolási díj méltányossági alapon

882117 1   Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118 1   Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119 1   Óvodáztatási támogatás

882121 1   Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882122 1   Átmeneti segély

882123 1   Temetési segély

882124 1   Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125 1   Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129 1   Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882202 1   Közgyógyellátás

882203 1   Köztemetés

889201 1   Gyermekjóléti szolgáltatás

889921 1   Szociális étkeztetés

889922 1   Házi segítségnyújtás

889923 1   Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924 1   Családsegítés

890441 1   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 1   Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú

                  közfoglalkoztatása

890443 1   Egyéb közfoglalkoztatás

910121 1   Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 1   Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123 1   Könyvtári szolgáltatások

910501 1   Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

931102 1   Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

960302 1   Köztemető-fenntartás és működtetés

 

       Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez, a szabad kapacitását – nem  haszon-

       szerzés céljából – alaptevékenysége ellátása érdekében hasznosítja.

           

                 II.      Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szászberek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 10. § (10) bekezdésében meghatározottak alapján – a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

               III.      A képviselő-testület jelen határozatával a 66/2011.(VIII.24.) számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.

 

Erről:

 

1.)    Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága

5000 Szolnok, Liget út 6. szám

2.)    Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

3.)    Ragály Erika jegyző helyben

4.)    Polgármesteri Hivatal Szászberek

 

-  értesülnek -

 

 

10.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés a háziorvosi ellátást biztosító helyettesítési szerződés meghosszabbítására

 

Alapi József polgármester: a napirendhez tartozó írásos anyagot mindenki megkapta. A Dr. Bakos Beáta doktornővel kötött szerződés fél évvel történő meghosszabbításáról van szó. Elmondja, hogy a MEP finanszírozás visszaesett, de még így is jobban járunk, ha doktornő helyettesít, mintha azt a doktor urat alkalmaznánk, akiről az előző ülésen beszéltünk, s aki egyébként nem is felel meg a kiírási feltételeknek. Próbálunk határon kívüli orvost, illetve medikust keresni, hogy településünkön állandó orvos legyen.

 

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester szavazásra bocsátja a szerződés meghosszabbítására tett javaslatát.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

80/2011.(IX.28.) számú képviselő-testületi  határozat

 

A háziorvosi alapellátás biztosítására megkötött megbízási szerződés módosítására

 

1)      Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület 48/2010.(IX.21.) számú határozatával jóváhagyott és a 98/2010.(XII.16.) számú határozatával módosított, a háziorvosi alapellátás biztosítására megkötött megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítja:

 

A szerződés 11.) pontjának első két mondata az alábbiak szerint módosul:

 

„Jelen szerződés 2011. október 01. napjától határozott 6 hónap időtartamra 2012. március 31. napjáig szól.

Amennyiben ezen időpont előtt 30 nappal a felek nem mondják fel a szerződést, úgy az további 6 hónappal, 2012. szeptember 30-ig meghosszabbodik.”

 

A szerződés a fenti módosításon túl egyebekben változatlan.

 

2)      A képviselő-testület felhatalmazza Alapi József polgármestert, hogy e határozat alapján a háziorvosi alapellátás biztosítására megkötött megbízási szerződésmódosítást az önkormányzat nevében aláírja.

 

Erről:

 

1.)    Dr. Bakos Beáta háziorvos

2.)    Alapi József polgármester helyben

3.)    Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

4.)    Polgármesteri Hivatal Szászberek

 

-  értesülnek –

 

 

 

 

11.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés jelzálogjog bejegyzés hozzájárulására

 

Alapi József polgármester: már korábban szó esett arról, hogy az Újszászi Takarékszövetkezet kapott egy ellenőrzést, ahol kiderült, hogy az 54 milliós hitelkeretünkhöz kevés a felajánlott jelzálog. Most felértékeltettük a még meglévő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanjainkat, melyekre jelzálogjog lesz bejegyezve, ha nem tesszük meg, nem maradhat a hitelünk. Kincstári vagyont (iskola, óvoda, hivatal épülete) nem ajánlhattunk fel még részben sem.

 

Pető Miklós képviselő: nem érti, hogy annak idején hogyan fogadták el?

 

Alapi József polgármester: ő sem értette. Sok választásunk azonban nincs, ha felrúgják a szerződést, nagy bajban leszünk.

 

Dr. Gácsi János képviselő: ezek az ingatlanok mennyit érnek?

 

Ragály Erika jegyző: minden ingatlanról készült értékbecslés, átadja azokat betekintésre.

 

Gyáfrás László képviselő: sajnálatosnak tartja, hogy ezt kell tennünk.

 

Alapi József polgármester: újabb 5 ingatlanra kerül jelzálog, de muszáj meghoznunk ezt a döntést. Javasolja elfogadni a határozatot.

 

Miután a napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester szavazásra bocsátja a jelzálogjog bejegyzésére tett javaslatot.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

81/2011.(IX.28.) számú képviselő-testületi  határozat

 

Jelzálogjog bejegyzés jóváhagyásáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdése, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelet 13. § d.) pontjában foglaltak alapján az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél fennálló hiteltartozás hitelfedezeti biztosítékául hozzájárul az alábbi – kizárólagos önkormányzati tulajdonú – ingatlanok jelzálogjoggal történő terheléséhez:

 

1.      0192/6 hrsz-ú                     0,3694 ha    szántó

2.      052/2 hrsz-ú                       2,1955 ha    szántó

3.      170/1 hrsz-ú                          1580 m2   szolgálati lakás (lakóház, udvar)

4.      61/4 hrsz-ú                            4428 m2   kivett beépítetlen terület

5.      21488 hrsz-ú                           815 m2   beépítetlen terület (Tenyőszigeti-telek)

 

 

 

Erről:

 

1.)    Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Újszász

2.)    Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

3.)    Polgármesteri Hivatal Szászberek

 

-   értesülnek -

 

12.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására

 

Alapi József polgármester: a rendeletmódosítást Fábián Attila Nándor képviselőnk kezdeményezte az előző ülésen, mivel a lakóparkban is szeretnének 2-3 kisállatot tartani, és a jelenleg érvényben lévő szabályozás ezt nem teszi számukra lehetővé. Ennek megfelelően készült a jelenlegi rendeletmódosítás, melyet elfogadásra javasol.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotja a 15/2011.(IX.29.) önkormányzati rendeletét az állattartás helyi szabályairól szóló 13/2009.(X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

13.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosítására

 

Alapi József polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta, azt szóban nem kívánja kiegészíteni.

 

Miután a napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester szavazásra bocsátja a megállapodás módosításának elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

82/2011.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat

 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosítására

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló többszörösen módosított 2004. évi CVII. törvény, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló többszörösen módosított 1996. évi XXI. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:

 

A képviselő-testület a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítását megtárgyalta és a módosított megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

A képviselő-testület felhatalmazza Alapi József polgármestert és Ragály Erika jegyzőt a jóváhagyott társulási megállapodás aláírására.

 

Jelen határozatnak a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Irodája részére történő megküldéséről a jegyző gondoskodik.

 

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Ragály Erika

              jegyző

 

Erről:

 

1.)          Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács

   Kistérségi Irodája 5000 Szolnok, József A. u. 83. szám

2.)          Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

3.)          Ragály Erika jegyző helyben

4.)          Polgármesteri Hivatal Szászberek

 

-  értesülnek -

 

14.) Napirendi pont tárgyalása

                                                                                                                                   

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztödíjpályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozásra.

 

Alapi József polgármester: átadja a szót Ragály Erika jegyzőnőnek.

 

Ragály Erika jegyző: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai postával érkezett meg az ösztöndíjpályázat anyaga. Most még csak a 2012-es fordulóhoz való csatlakozásról kell döntenie a testületnek október 14-ig. Évek óta biztosít az önkormányzat ilyen jellegű támogatást a felsőfokú oktatási intézményekben tanuló diákok részére.

 

Alapi József polgármester: támogatja idén is a csatlakozást, javasolja elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

83/2011.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról

 

                            1.)      Szászberek   Községi   Önkormányzat   Képviselő-testülete   jelen   határozatával csatlakozik  a  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2012. évi fordulójához.


A  képviselő-testület felhatalmazza a  polgármestert,  hogy  az általános szerződési  feltételek  elfogadását  igazoló  nyilatkozatot  az önkormányzat nevében aláírja  és  azt  az előírt határidőn belül megküldje a Wekerle Sándor Alapkezelő címére.

 

                            2.)      A pályázati kiírás közzétételéről és a pályázatok döntésre történő előkészítéséről a jegyző köteles gondoskodni.

 

 Határidő: a pályázati kiírásban foglaltak szerint

 Felelős: Ragály Erika

               jegyző

 

 Erről:

 

1.)    Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

2.)    Ragály Erika jegyző helyben

3.)    Polgármesteri Hivatal Szászberek

 

-  értesülnek -

 

Alapi József polgármester: a zárt ülés megkezdése előtt akkor még átadja a szót Gyáfrás László képviselő társának.

 

Gyáfrás László képviselő: az volna a kérése, hogy azon ingatlantulajdonosokat, akik összetörték az előttük lévő járdát, szólítsa fel az önkormányzat, hogy tegyék azt rendbe.

 

Alapi József polgármester: tud a dologról, a szükséges intézkedést meg fogjuk tenni, fel fogjuk szólítani a telektulajdonosokat. Aki nem lesz hajlandó kijavítani, megcsináljuk helyette, és ki fogjuk számlázni neki a költséget.

 

Alapi József polgármester: ezt követően szeretné bejelenteni, hogy a szeptember 30-ára tervezett nyugdíjas nap elmarad temetés miatt, és október 7-én kerül sor a megtartására itt a polgármesteri hivatal nagytermében.

-         képviselői indítványra javasolja bérleti szerződés kötését a Dr. Gácsi Jánossal a lakása melletti 4400 m2-es önkormányzati földterületre, melyet jelenleg doktor úr használ

 

Dr. Gácsi János képviselő: csak rendben tartja a területet.

 

Alapi József polgármester: ezzel azt akarja mondani, hogy nem akar bérleti díjat fizetni?

 

Dr. Gácsi János képviselő: nem, amennyiben más célra szeretné azt az önkormányzat felhasználni, semmi akadálya.

 

Alapi József polgármester: szintén bérleti szerződés kötését javasolja a Gortva István által használt temető melletti önkormányzati tulajdonú szántóra vonatkozóan. Tudomása szerint nevezett a földalapú támogatást is igénybe veszi erre a területre.

Elmondja, szeretné megvalósítani első körben 5 ha-on a homoktövis ültetvényre vonatkozó elképzelését. Újszász és Besenyszög már belefogott jóval nagyobb területen.

Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy nagyjából befejeződött a sportpálya melletti játszótér feljelentési ügye. Tiszapark Kft megvizsgálta a játékokat, leírta a hibákat, melyeket igyekszünk mielőbb helyreállítani, javítani, így a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség megszüntette az eljárást az önkormányzat feljelentése ügyében. Megkérdezi Gácsi képviselő urat mi a véleménye erről?

 

Dr. Gácsi János képviselő: semmi kifogása az ellen, ha ezeket a játékokat magánterületen helyezik el, közterületre nem lehet kitenni. Nem hiszi, hogy az önkormányzat bárkinek a sérüléséért biztosítást kívánna fizetni. A közterületen elhelyezett játszótéren történtekért az önkormányzatnak kell felelősséget vállalnia. Egyébként meg volt pályázatunk, létesítettünk belőle játszóteret.

 

Fábián Attila Nándor képviselő: megkérdezi, ezek szerint ő tett bejelentést a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél? Miért nem lehetett ezt előzetesen megbeszélni? Nem érti ezt az eljárási módot.

 

Dr. Gácsi János képviselő: igen, mert továbbra is az a véleménye, hogy közterületre nem lehet kitenni ezeket a játékokat. Felelősséggel az önkormányzat tartozik, ha bárkit is valamilyen baleset ér.

 

Gyáfrás László képviselő: nem érti, aki ezt megvette, hogyan vette meg, ha nem felel meg az uniós szabványnak?

 

Alapi József polgármester: az a baj a játékokkal, hogy időközben változott a jogszabály, és 23 cm-ről 24 cm-re módosították a gyerekek fejméretét. Ennek megfelelően át fogjuk alakítani a játékokat és már nem lesz velük probléma.

 

Dr. Gácsi János képviselő: továbbra is az a véleménye, hogy tegyék ki magánterültre, és ott mindenki a saját felelősségére szórakozik rajta. A rendeletmódosításnak nyilván oka volt, nem véletlen módosították a jogszabályt.

 

Alapi József polgármester: a felülvizsgálati jegyzőkönyvben a hibák felvételre kerültek, melynek alapján igyekszünk mielőbb kijavítani azokat.

  

Miután egyéb nyílt témájú napirend, kérdés, észrevétel nem hangzik el, a polgármester zárt ülés tartását rendeli el. A zárt ülés anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

                   Alapi József                                                                               Ragály Erika

                  polgármester                                                                                    jegyző

 

 


 

E-Ügyintézés

Széchenyi 2020

ELBIR

 

A Kohner örökség megőrzése

KÖZALAPÍTVÁNY

JNSZ Megyei Könyvtárportál

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárportál

SZÁSZBEREK SE TÖRTÉNETE