Jegyzőkönyv 2011. augusztus 24.

Jegyzőkönyv

 

 

Készült: Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 24-én

              megtartott üléséről.   

         

Jelen vannak: Alapi József polgármester

                         Fábián Attila Nándor képviselő         

 Gyáfrás László képviselő

 Lajkó József képviselő

 Szabó József képviselő

 

 Ragály Erika jegyző

 

Igazoltan hiányzik: Pető Miklós képviselő

            Dr. Gácsi János képviselő úrról nem tud semmit, nem jelezte távolmaradását

                     

Alapi József polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő települési képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.

 

Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, egyben javasolja plusz napirendként egy egyebek napirendi pont megtárgyalását.

 

Miután más javaslat nem hangzik el, a képviselő-testület – az elhangzott módosítással - egyhangú szavazással az alábbi napirendeket hagyja jóvá, s tárgyalja meg:

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

  Napirend:                             Előadó:

 

    1.)      Beszámoló a két ülés között végzett munkáról                                             Alapi József

                                                                                                                          Polgármester

 

    2.)      Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költség-                                        Alapi József
vetése módosítására                                                                                   polgármester

 

    3.)      Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségve-                                       Alapi József
tése I. félévi végrehajtásáról                                                                        polgármester

 

    4.)      Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Tár-                                        Alapi József
sulás Társulási Megállapodása módosítására                                               polgármester

 

    5.)      Előterjesztés a fogászati alapellátás szerződésének                                       Alapi József
módosítására                                                                                             polgármester

 

    6.)      Előterjesztés a polgármesteri hivatal alapító okira-                                       Ragály Erika
tának módosítására                                                                                         jegyző

    7.)      Előterjesztés a köztemető fenntartásáról és a te-
metkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet                                        Ragály Erika
módosítására                                                                                                  jegyző

 

    8.)      Egyebek                                                                                                     Alapi József

                                                                                                                    polgármester

                                                                                                                             

 

Zárt ülés keretében:

 

    9.)      Háziorvosi állásra érkezett pályázat elbírálása                                              Alapi József

                                                                                                                          polgármester

10.)      Segélyezési és egyéb kérelmek elbírálása                                                     Alapi József

                                                                                                                    polgármester

 

 

1.) Napirendi pont tárgyalása

 

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról

 

Alapi József polgármester: az előző és jelen ülés között eltelt időszak alatt történt eseményekről az alábbiak szerint számol be:

-         elmondja, hogy az iskola tetőcserép ügyében megkerestük a gyártót, akik tájékoztattak, hogy garanciális cserét már nem tudnak biztosítani, mivel a vásárlás óta már 20 év eltelt. Annyi segítséget azonban ígértek, hogy amennyiben tőlük vásárolnánk meg az új cserepet, akkor 65 %-os árengedményt adnának.

-         A szemétszállítással kapcsolatosan elmondja a Remondist véglegesen kizárták a korzorciumból, melyet jelenleg 24 önkormányzat üzemeltet. Szeretnénk olcsóbbá tenni a szemétszállítás díját, erre keresünk megoldást. Tárgyalásokat folytat Zagyvarékassal ez ügyben. Nekik saját szemetes autójuk van, amivel kb. 300 kuka tartalmát tudnák elszállítani. Hetente megszámoljuk az ingatlanok elé kihelyezett kukákat, hogy hány edényt visz el a Remondis autója. Településünkön összesen kb. 350 ingatlan van. Az eddigi felméréseink szerint 210-230 kuka van hetente kitéve ürítésre. Ennek azért van jelentősége, mert a zagyvarékasi kukás autó 300-nál többet nem tud elvinni. Időpontot kért a Remondistól, hogy szeretne velük a szerződéssel kapcsolatosan tárgyalni. Hat hónapos felmondási időnk van. Csak ártalmatlanításról kértünk tőlük árajánlatot. Ha olcsóbbá tudnánk tenni a szemétszállítást, akkor kommunális adót kell kivetnünk. Zagyvarékasnak az elszállításért, a Remondisnak pedig az ártalmatlanításért fizetnénk. Újszászon és Zagyvarékason a lakosok által fizetett szemétszállítási díj éves szinten nem haladja meg a 20.000,-Ft-ot. Amennyiben Zagyvarékassal meg tudunk egyezni ez ügyben, úgy a szállítást nekik, míg az ártalmatlanítást a Remondisnak fizetnénk. Ezáltal lakásonként kb. 12 ezer Ft-tal lehetne olcsóbb a szemétszállítás díja, viszont így kommunális adót kellene kivetnie a lakókra, hogy a felmerülő költségeket fedezni tudjuk.

 

Fábián Attila Nándor képviselő: a 300 kukában Alsó tanya ingatlanjai is benne vannak?

 

Alapi József polgármester: Alsó tanya nincs benne. Mivel ott csak 6-7 kukát érintene a szállítás, iszonyú pénzbe kerülne. Ingatlanonként éves szinten kb. 60-70 ezer Ft-ot kellene fizetniük a lakóknak. Nem éri meg senkinek.

-         tájékoztatásként elmondja, megjelent egy pályázati kiírás 90 %-os támogatással,   önkormányzati utak felújítására, amivel min. 50 millió Ft nyerhető. Ezzel kapcsolatosan megbízott egy céget, végezze el a tanulmányt, hogy alkalmasak vagyunk-e erre a pályázatra. A Korvin Ottó, a Béke és a Kossuth Lajos utcák felújítására szeretnénk pályázni. Egyetlen buktatója a dolognak az, hogy naponta 500 autónak kell elmennie ezeken az útszakaszokon.

-         a 32-es út melletti buszmegálló felújításához megszerezte a vasanyagot, ezzel párhuzamosan szeretnénk az út másik oldalára is építeni egy buszvárót.

-         a homoktövis ültetvénnyel kapcsolatosan tájékoztatásként elmondja, járt Nagytarcsán és Rákóczifalván, ahol már foglalkoznak ilyen ültetvénnyel. Mi is szeretnénk belefogni ebbe, ha a testület jóváhagyja. Hektáronként 2 embernek tudnánk ezzel munkát biztosítani. Egyelőre mi csak néhány hektárban gondolkodhatunk. Ez egy ipari növény, nagyon magas a „C” vitamin tartalma. 

-         lakossági fórum tartására került sor múlt héten a Dobó István, a Mátyás király és a Temető út felújítását, kátyúzását illetően. A munkát időközben már el is végeztük. A munkagép költsége 166 ezer, az anyag költsége 160 ezer forint volt, tehát összesen kb. 320 ezer Ft-ot költöttünk erre a beruházásra. A kézi munkát önkormányzati dolgozók végezték.

-         tárgyalt Kasza Lajos úrral, s lehetőséget kapna a falu arra, hogy a volt Szászakku főépületét bérbe vegyük. Ki akarjuk vinni a rendezvényeinket, az iskola táncosait, a polgárőrség is oda költözne, valamint a 30 fős testépítő szakosztály is helyet kaphatna az épületben. Első körben ezt tervezi, második körben pedig szeretné, ha kimennének a gondozónők és a családsegítő kolléganő is. Külön irodájuk lehetne. Díj nélkül adnák, csupán minimális felújításokat (festés) végeznénk el az épületen.

-         az ipari parkos beruházással kapcsolatban elmondja, találkozott Pál Attila felszámolóval, akinek véleménye szerint az N+N Kft áldozat ebben a beruházásban. Semmi konkrétumot nem tudunk a mai napig arra vonatkozóan, hogy mi lesz az ipari parkkal a továbbiakban.

-         a Megyei Bíróságtól tájékoztatást kaptunk arról, hogy a Kiss és Társa fuvarozó cég beadványt nyújtott be hozzájuk, melyben részletezik az elvégzett munkákat, ennek másolatát meg is küldték nekünk. Augusztus 26-ig kellene rá reflektálnunk. Kéri képviselőtársai segítségét, nézzék át az anyagot, és amivel nem értenek egyet, írják azt össze.

 

Gyáfrás László képviselő: az egy dolog, hogy összeírjuk, de ezt valakinek össze kellene fogni.

 

Alapi József polgármester: szakértő összefogja, csak kellenek olyan emberek, akik bizonytani tudják, hogy valóban milyen munkálatokat végzett el a Kiss és Társa. Ennek azért van jelentősége, mert ezen múlik, hogy a bíróság mennyit fog megítélni, hogy nekünk mennyit kell még esetlegesen fizetnünk.

 

-         folytatva beszámolóját elmondja, levelet írtunk a Belügyminisztériumba, melyre megkaptuk a választ, amiben megírták, hogy a vészhelyzet 2010. június 4-től június 17-ig tartott, nem értik azt, hogy a jóval későbbi keltezésű számlákat, miért nyújtottuk be vis maior-ra. Tállai András államtitkár úr levelét körbe adja olvasásra.

 

Fábián Attila Nándor képviselő: látja, hogy elkezdődött a játszótér építése.

 

Alapi József polgármester: igen, valóban megkezdték a pályázaton nyert 5 millió Ft értékű játszótér építését. A játszótér területén 2 db tuját kivágattunk, helyettük új fák ültetését tervezzük.

Itt kíván még beszámolni arról, hogy a sportpálya melletti játszótér ügyében volt egy feljelentés, amit a Fogyasztóvédelmi Hatóság megszüntetett. A játékokat a Tiszapark Kft. felülvizsgálta, elmondták álláspontjukat a játékokról, melyeket próbálunk mielőbb kijavítani.

 

Beszámolóját ennyiben kívánta megtartani, amennyiben a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem merül fel, úgy szavazásra bocsátja azt.

 

A képviselő-testület 4 igen, 1 tartózkodás szavazati arányban az alábbi határozatot hozza:

 

61/2011.(VIII.24.) számú képviselő-testületi határozat

 

A polgármester beszámolójáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alapi József polgármester úrnak a két ülés között végzett munkájáról szóló – szóban előterjesztett – beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja.

 

Erről:

 

1.)    Alapi József polgármester helyben

2.)    Képviselő-testület tagjai helyben

 

-  értesülnek -

 

2.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetése módosítására

 

Alapi József polgármester: elmondja, a napirend írásos anyagát mindenki megkapta, az anyagot a pénzügyi bizottság előzetesen véleményezte. Átadja a szót a bizottság elnökének.

 

Gyáfrás László képviselő: amit a maga részéről leszűrt belőle az az, hogy közel 20 milliós forráshiánnyal indultunk neki az évnek, ami köszönhetően az ÖNHIKI-s támogatásnak, most csökkent.

 

Fábián Attila Nándor képviselő: megkérdezi, vannak kintlévőségeink?

 

Alapi József polgármester: igen, de azokat be fogjuk hajtani közjegyző által. Közjegyzői papírral mehetünk a munkahelyre, vagy az önkormányzathoz a pénzünkért. Fizetési meghagyást küldünk, a tartozás nem évül el.

 

Gyáfrás László képviselő: még elmondani kívánja, hogy az eredeti és módosított költségvetés a társulás miatt teljesen más lesz a második félévben.

 

Alapi József polgármester: a bejártó tanulók szállítására a Volánnal kötött szerződést kénytelenek leszünk felbontani. Új szerződést pedig a Gugi céggel kötünk, amire társuláson belül plusz normatívát adnak.

 

Lajkó József képviselő: jelenleg 145 bejáró gyerek van, előírás ilyen esetben az, hogy a gyerekek kíséretéhez nevelőt kell biztosítanunk

 

Alapi József polgármester: amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzik el, szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotja a 10/2011.(VIII.25.)  rendeletét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

3.) Napirendi pont tárgyalása

 

Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról

 

Alapi József polgármester: e napirend írásos anyagát is mindannyian megkapták. A pénzügyi bizottság ezt is előzetesen véleményezte, s elfogadásra javasolta.

 

Miután az anyaggal kapcsolatosan a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester szavazásra bocsátja annak elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

62/2011.(VIII.24.) számú képviselő-testületi határozat

 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

 

Erről:

                      1.)      Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

                      2.)      Polgármesteri Hivatal Szászberek

     -  értesülnek -

 

4.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosítására         

 

Alapi József polgármester: a napirend írásos anyagát mindannyian megkapták. Az iskolatársulások benne vannak, azért módosult a megállapodás. E napirendi ponthoz kapcsolódóan kaptak képviselő urak egy határozati javaslatot a pedagógiai szakszolgálat biztosításával kapcsolatosan. Ez azt jelentené, hogy az eddig a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított ellátást megszüntetnénk, és helyette 2011. szeptember 01. napjától a Besenyszög-Tiszasüly-Szászberek Községi Önkormányzatok által fenntartott közoktatási társulás keretein belül biztosítanánk ezt az ellátási formát, s így plusz normatívához jutnánk.

 

Lajkó József képviselő: a változás azt jelentené, hogy a vizsgálatokat itt helyben, mi végezhetnénk el első körben, a szülőnek nem kerülne pénzébe.

 

Alapi József polgármester: helyben oldanánk meg Besenyszög központtal.

 

Miután az anyaggal kapcsolatosan a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester elsőként szavazásra bocsátja a társulási megállapodás módosítására készült határozati javaslatot.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

63/2011.(VIII.24.) számú képviselő-testületi határozat

 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosítására

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló többszörösen módosított 2004. évi CVII. törvény, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló többszörösen módosított 1996. évi XXI. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:

 

A képviselő-testület a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítását megtárgyalta és a módosított megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

A képviselő-testület felhatalmazza Alapi József polgármestert és Ragály Erika jegyzőt a jóváhagyott társulási megállapodás aláírására.

 

Jelen határozatnak a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Irodája részére történő megküldéséről a jegyző gondoskodik.

 

Határidő: 2011. augusztus 31.

Felelős: Ragály Erika

              jegyző

 

Erről:

 

1.)    Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács

Kistérségi Irodája 5000 Szolnok, József A. u. 83. szám

2.)    Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

3.)    Ragály Erika jegyző helyben

4.)    Polgármesteri Hivatal Szászberek

 

-  értesülnek –

 

A határozathozatalt követően a polgármester szavazásra bocsátja a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos határozati javaslatot.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

64/2011.(VIII.24.) számú képviselő-testületi határozat

 

Pedagógiai szakszolgálati feladatok igénybevételéről

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával dönt arra vonatkozóan, hogy a közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. tv. 34. §-ában megjelölt pedagógiai szakszolgálati feladatokat 2011. szeptember 01. napjától kezdődően a Besenyszög-Tiszasüly-Szászberek Községi Önkormányzatok által fenntartott közoktatási társulás keretein belül biztosítja.

 

A képviselő-testület ezen határidőtől kezdődően lemond a Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat által nyújtott kistérségi pedagógiai szakszolgálati feladatellátásról.

 

Erről:

 

1.)    Szolnoki Kistérség Többcélú Társulási Tanács Kistérségi Irodája

5000 Szolnok, József A. u. 83. szám

2.)    Besenyszög Község Önkormányzata 5071 Besenyszög, Dózsa Gy. u. 4.

3.)    Tiszasüly Község Önkormányzata 5072 Tiszasüly, Kíséri u. 21.

4.)    Chiovini Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

5.)    Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

 

- értesülnek -

 

 

5.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés a fogászati alapellátás szerződésének módosítására

 

Alapi József polgármester: a napirendi ponthoz készült írásos anyag lényege, hogy a fogorvos nővel kötött szerződés lejárt, meg kell hosszabbítani azt.

 

A képviselők részéről az anyaggal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester elfogadásra javasolja.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

65/2011.(VIII.24.) számú képviselő-testületi határozat

 

A fogászati alapellátás biztosítására kötött közreműködői szerződés módosítására

 

1)      Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében foglalt ellátási kötelezettségére, a fogászati alapellátás biztosítására  kötött és a 66/2010.(X.20.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott közreműködői szerződés 11.) pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Jelen szerződés 2011. szeptember 01. napjától határozott, 1 éves időtartamra 2012. augusztus 31. napjáig szól.”

 

A közreműködői szerződés jelen módosításon túl egyebekben változatlan marad.

2)      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat alapján a fogászati alapellátás biztosítására kötött közreműködői szerződés módosítását az önkormányzat nevében aláírja.

 

Erről:

 

1)      Dr. Szurmai Gabriella fogorvos 5055 Jászladány, Petőfi S.u.1.

2)      Alapi József polgármeter helyben

3)      Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

4)      Polgármesteri Hivatal Szászberek

 

- értesülnek -

 

6.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítására

 

Alapi József polgármester: átadja a szót Ragály Erika jegyzőnek, a napirend előadójának.

 

Ragály Erika jegyző: az anyagot írásban mindenki megkapta, melynek lényege, fel kell venni a hivatal alapító okiratába azokat a szakfeladatokat, ami eddig az iskoláé volt, mert vannak odakönyvelendő tételek jelenleg is, amik eddig a mi szakfeladataink között nem szerepeltek, vannak még számlák, amiket nem fizettünk ki.

 

A képviselők részéről az anyaggal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem merül fel, így a polgármester annak elfogadását javasolja.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 

66/2011.(VIII.24.) számú képviselő-testületi határozat

 

A Szászberek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának felülvizsgálatára

 

1)      Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bek. g.) pontjában biztosított hatáskörében lejárva, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Szászberek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 33/2009.(VI.15.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

Az alapító okirat 6.) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

 

Az intézmény alaptevékenységeként ellátott szakfeladatai:

 

382101 1      Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

522110 1      Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

5629121       Óvodai intézményi étkeztetés

5629131       Iskolai intézményi étkeztetés

5629171       Munkahelyi étkeztetés

681000 1      Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

682001 1      Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002 1      Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

812900 1      Egyéb takarítás

813000 1      Zöldterület kezelés

841114 1      Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó                                           tevékenységek

841115 1       Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó    tevékenységek

841116 1       Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati        választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 1       Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó           tevékenységek

841118 1       Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126 1       Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841133 1       Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841401 1       Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841402 1       Közvilágítás

841403 1       Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841901 1       Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások       elszámolásai

841902 1       Központi költségvetési befizetések

842532 1       A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztása

842541 1       Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

851011 1       Óvodai nevelés, ellátás

852011 1       Általános iskolai tanulók nappali rendszerű

                      nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)

852021 1       Általános iskolai tanulók nappali rendszerű

                      nevelés, oktatása (5-8 évfolyam)

855911 1       Általános iskolai napközi otthoni nevelés

862101 1       Háziorvosi alapellátás

862102 1       Háziorvosi ügyeleti ellátás

862301 1       Fogorvosi alapellátás

862302 1       Fogorvosi ügyeleti ellátás

869041 1       Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042 1       Ifjúság-egészségügyi gondozás

882111 1       Rendszeres szociális segély

882112 1       Időskorúak járadéka

882113 1       Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114 1       Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115 1       Ápolási díj alanyi jogon

882116 1       Ápolási díj méltányossági alapon

882117 1       Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118 1       Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119 1       Óvodáztatási támogatás

882121 1       Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882122 1       Átmeneti segély

882123 1       Temetési segély

882124 1       Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125 1       Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882126 1       Egyéb önkormányzatik eseti pénzbeli ellátások

882202 1       Közgyógyellátás

882203 1       Köztemetés

889201 1       Gyermekjóléti szolgáltatás

889921 1       Szociális étkeztetés

889922 1       Házi segítségnyújtás

889923 1       Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924 1       Családsegítés

890441 1       Közcélú foglalkoztatás

890442 1       Közhasznú foglalkoztatás

890443 1       Közmunka

910121 1       Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 1       Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123 1       Könyvtári szolgáltatások

910501 1       Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

931102 1       Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931204 1       Iskolai diáksport tevékenység és támogatása

960302 1       Köztemető-fenntartás és működtetés

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez, a szabad kapacitását – nem haszonszerzés céljából – alaptevékenysége ellátása érdekében hasznosítja.

 

2)      Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szászberek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az  államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 10. § (10) bekezdésében meghatározottak alapján – a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

3)      Az alapító okirat módosításának a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről a jegyző köteles gondoskodni.

Felelős: Ragály Erika

              jegyző

Határidő: 2011. augusztus 31.

 

Erről:

 

1.)      Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága

       5000 Szolnok, Liget u. 6.

2.)      Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben

3.)      Ragály Erika jegyző helyben

4.)      Polgármesteri Hivatal Szászberek

 

-  értesülnek -

 

7.) Napirendi pont tárgyalása

 

Előterjesztés a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására

 

Alapi József polgármester: átadja a szót a napirend előadójának, Ragály Erika jegyzőnek.

 

Ragály Erika jegyző: a pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet, kéri a bizottság elnökét, ismertesse álláspontjukat.

 

Gyáfrás László képviselő: a bizottság elfogadta a polgármester javaslatát.

 

Alapi József polgármester: nagyon kevés önkormányzati temető van már a megyében, a miénk még az. Bővíteni kell, kerítést kell építeni, nekünk kell rendben tartanunk, ehhez pénz kell. Végig néztük a sírokat és fel fogjuk szólítani azokat, akiknek a rendelet szerint az utolsó temetésről számított 25 év már letelt, hogy váltsák újra a sírhelyet. Tegnap a bizottsági ülésen mondott egy javaslatot arra, hogy a sírhelyek árát emeljük duplájára a 2009-es évihez képest, tehát az 1-es sírhely ára 10.000,-Ft + ÁFA legyen. A vállalkozó által fizetendő hűtőhasználati díjat 2.000,-Ft + ÁFA-ra, a berendezések használati díját pedig 10.000,-Ft-ra javasolja emelni temetésenként. Nem a haszonszerzés motiválta ezeknek az áraknak a javaslatánál, csupán a tényleges kiadások megtérülését szeretné ezzel elérni.  

 

Lajkó József képviselő: mi van, ha nem váltják újra?

 

Alapi József polgármester: kiadjuk újra.

 

Miután az anyaggal kapcsolatosan a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem merül fel, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet módosítására tett javaslatát.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotja a 11/2011.(VIII.25.) rendeletét, a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 7/2009.(VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

8.) Napirendi pont tárgyalása

 

Egyebek

 

Alapi József polgármester: először is tájékoztatja a jelenlévőket arról, van egy szervátültetett lakónk, Lázár András, aki bowlingban 2004. óta nagyon sok komoly eredményt ért már el. Legutóbb a Szervátültetettek Világversenyén egyéniben is és párosban is aranyérmet szerzett.

Szeretné, ha évente legalább 50 ezer Ft-tal támogatná őt az önkormányzat, ezzel járulnánk hozzá az utazási költségeihez. Rengeteg országban versenyzett már, s vitte Szászberek hírnevét. Büszkék lehetünk rá. A honlapunkra is feltesszük az eredményeit, a következő ülésre pedig készíteni fog a támogatására, érdemei elismerésére vonatkozóan egy külön előterjesztést.

 

A másik dolog, amiről beszélni szeretne az, hogy árajánlatot kért lomtalanításra. A Remondis válaszra sem méltatta önkormányzatunkat, viszont a Jásztelki RégionCOM küldött egy ajánlatot, miszerint az összegyűjtött lomot 12,75,-Ft-ért, a veszélyes hulladékot 221,-Ft/ÁFA, az ipari hulladékot pedig 211,-Ft/ÁFA-ért vennék át tőlünk. A szállítást helyi fuvarozókkal oldanánk meg, akiknek az üzemanyag árát kellene kifizetni. Javasolja, készítsünk egy felmérést, hogy mennyire volna igény a lomtalanításra a lakosság részéről, s annak függvényében tennénk meg a további, szükséges lépéseket.

 

Fábián Attila Nándor képviselő: javasolja az állattartásról szabályozó helyi rendelet módosítását. Megjelent a „Nyúlunk a munkáért” című pályázat, mellyel ingyen juthatnának hozzá családok nyulakhoz. A tartásukhoz szükséges 3 havi tápot, ketrecet és vakcinát is biztosítanának.  Véleménye szerint volna rá igény, szívesen tartanának a lakóparkban is többen nyulakat, ami miatt javasolná a helyi rendelet módosítását.

 

Alapi József polgármester: a pályázat benyújtási határideje augusztus 31-e, kéri képviselő-társait reklámozzák ezt a lehetőséget. A rendeletet pedig módosítani fogjuk, amit véleményezésre előzetesen megküldünk minden képviselőnek.

 

Gyáfrás László képviselő: kérése lenne az, hogy vizsgálja meg az önkormányzat a járdák állapotát, s szólítsa fel azokat az ingatlantulajdonosokat a helyreállításra, akik összetörték azt.

 

Alapi József polgármester: a szükséges lépéseket meg fogjuk tenni ez ügyben is.

 

 

Miután egyéb nyílt témájú napirend, kérdés, észrevétel nem hangzik el, a polgármester zárt ülés tartását rendeli el. A zárt ülés anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

 

 

 

 

                   Alapi József                                                                               Ragály Erika

                  polgármester                                                                                    jegyző

 

 

 

E-Ügyintézés

Széchenyi 2020

ELBIR

 

A Kohner örökség megőrzése

KÖZALAPÍTVÁNY

JNSZ Megyei Könyvtárportál

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárportál

SZÁSZBEREK SE TÖRTÉNETE