Jegyzőkönyv 2011.július 25.

Jegyzőkönyv

Készült: Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 25-én

              megtartott soron kívüli üléséről.  


Jelen vannak: Alapi József polgármester

                           Fábián Attila Nándor képviselő       

                           Pető Miklós képviselő

                           Szabó József képviselő

                           Ragály Erika jegyző

Igazoltan hiányoznak: Gyáfrás László képviselő

                                          Lajkó József képviselő

Dr. Gácsi János képviselő úrról nem tud semmit, nem jelezte távolmaradását

Alapi József polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő települési képviselő közül 4 fő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.

Ezt követően ismerteti az ülés egyetlen napirendi pontját, melyet elfogadásra javasol.

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi napirendi pontot hagyja jóvá, s tárgyalja meg:

NAPIRENDI PONTOK:

Napirend:                                Előadó:   
                                                                                             

    1.)      Előterjesztés az elnyert játszótér pályázathoz                                                Alapi József
kapcsolódó szerződések megkötésére                                                        polgármester

1.) Napirendi pont tárgyalása


Előterjesztés az elnyert játszótér pályázathoz kapcsolódó szerződések megkötésére

 Alapi József polgármester: felteszi szavazásra a kérdést, hogy az elnyert játszótér pályázathoz kapcsolódó szerződéseket aláírhatják-e? A szerződéseket előzetesen már átnézték a képviselők, az a kérdés merült fel, hogy mi lesz az ÁFA összegével? Elmondja, hogy az ÁFA-ról tárgyalt Budapesten. Egy alapítványhoz kell pályázatot benyújtani, és az fogja az ÁFA-t fizetni. A pályázatot egy héten belül elfogadják. A szerződést csak akkor írják alá, ha az alapítványhoz benyújtott pályázat sikeres elbírálásban részesül. A játszótér felújítást 2011. december 31-ig kell befejezni. A meglévő játszóteret el kell bontani. A beruházást nem kell megfinanszíroznia az önkormányzatnak, mert az MKB megfinanszírozza, a kivitelező cég pedig kézfizető kezességet vállal. Megkérdezi, a határozat-tervezethez van-e valakinek észrevétele?

A képviselők részéről a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzik el, így a polgármester a határozat elfogadását javasolja.

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

 60/2011.(VII.25.) számú képviselő-testületi határozat

Az elnyert játszótér pályázathoz kapcsolódó szerződések jóváhagyására

     I. Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2008(X.18.)     FVM  rendelet alapján a falumegújításra és fejlesztésre benyújtott pályázaton 5.056.067,-Ft nettó kiadásra jutó támogatási összeget nyert játszótér megépítésére. A Képviselő-testület jelen határozatával a 67/4 hrsz-on  a település központjában megvalósítandó játszótér kivitelezéséhez kapcsolódóan az alábbi szerződések jóváhagyásáról dönt:   

           1.  A képviselő-testület jóváhagyja az önkormányzat és az Info-Datax Kft. között 2009. november 05. napján megkötött szerződés módosítását a melléklet szerint.

            2.  A képviselő-testület a határozat mellékletét képező projekt menedzsment feladatok ellátására vonatkozó a Közérdekű Fejlesztéseket Támogató Kft- vel (székhely: 2000 Szentendre, Puskin út 1/3.) megkötendő vállalkozási szerződést változtatás nélkül jóváhagyja és a szerződésben foglalt díjtételeket az alábbiak szerint fogadja el:

-  Építészeti szolgáltatás:     90.287,- Ft  +  22.572,- Ft ÁFA =   112.859,- Ft

-  Integrált mérnöki szolg: 180.573,- Ft  +  45.143,- Ft ÁFA  =  225.716,- Ft

-  Építési projekt vezetése: 270.860,- Ft +  67.715,- Ft ÁFA  =  338.575,- Ft

Összesen:                           541.720,- Ft + 135.435,- Ft ÁFA =  677.150,- Ft

          3. A képviselő-testület a játszótér kivitelezési munkálataira vonatkozó fővállalkozói szerződést a BAUBLE Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (székhely: 1131 Budapest, Gyermek tér 5 fsz. 326), mint fővállalkozóval a melléklet szerint jóváhagyja.

A szerzősében rögzítetteknek megfelelően a kivitelezés díja:

4.514.347,- Ft + 1.128.587,- Ft ÁFA = 5.642.934,- Ft, azaz Ötmillió-hatszáznegyvenkétezer-kilencszázharmincnégy forint.

           4. A képviselő-testület a Közérdekű Fejlesztéseket Támogató Kft-vel (székhely: 2000 Szentendre, Puskin út 1/3) a játszótéri építkezés építési munkáinak műszaki ellenőrzésére vonatkozó megbízási szerződést 14.000,- Ft + 3.500.- Ft ÁFA = 17.500,- Ft, azaz Tizenhétezer-ötszáz forint bruttó összegű megbízási díjjal a határozat mellékletét képező szerződés szerint jóváhagyja.

                5. A képviselő-testület jelen határozatával felhatalmazza Alapi József polgármestert, hogy az előző 1-4 pontokban elfogadott és jóváhagyott szerződéseket az önkormányzat nevében aláírja.

    II. Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvalósítandó   játszótér beruházáshoz szükséges önerő biztosítására támogatási kérelmet nyújt be 1.264.017,- Ft, azaz egymillió-kettőszázhatvannégyezer-tizenhét forint összegben - a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően - a 3500 Miskolc, Görgei A. u. 5 szám alatti székhelyű Nemzeti Horizont Alapítványhoz.

Az ezen összegű támogatási kérelem aláírására és a szükséges dokumentumok benyújtására a képviselő-testület jelen határozatával felhatalmazza a polgármestert.

Erről:

  1. Alapi József polgármester helyben
  2. Önkormányzati képviselő-testület tagjai helyben
  3. Polgármesteri Hivatal pénzügy helyben

                       -  értesülnek  -

Ragály Erika jegyző: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a tervezett 2011. augusztus 22-ei dátummal nem kezdődhet az iskola, jogszabály nem teszi ezt lehetővé.

Fábián Attila képviselő: mint szülő, megjegyzi, hogy az iskolából erre vonatkozóan nem kaptak értesítést.

Ragály Erika jegyző: nem született erről konkrét döntés. Most jött ki a miniszteri döntés, miszerint 2011. szeptember 01-től - 2012. június 15-ig tart az új tanév. A tanév rendjét a miniszter határozza meg, eltérni ettől nem lehet. A szünetektől el lehet térni.

Alapi József polgármester: a fűtésben ez jelentős megtakarítást jelentett volna.

Ragály Erika jegyző: ha a téli szünet hamarabb kezdődik, akkor azt szombatonként kell letanítani.

Alapi József polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy az iskola tetőcserepével kapcsolatban felvette a kapcsolatot a Tondach-val, ki is küldtek egy szakértőt. A Tondach 63%-os kedvezményt adna, ha a cserepet tőlük szereznénk be, mivel a jelenlegi  tetőcserépre 5 + 5 év garancia volt, ami már rég lejárt.  Még nincs felmérve, hogy mennyi cserépre lenne szükség. A Tondach nem tudott a problémáról.

Fábián Attila képviselő: megkérdezi, ki az, akinek lépni kellett volna.

Alapi József polgármester: a Zagyvarékasi Béke Mezőgazdasági Szövetkezet nem találta a számlát. A Tondach elismerte, hogy az ő cserepeiről van szó, számlát nem kért

erről.

Pető Miklós képviselő: a közös tanács idején kezdődött el ez a beruházás. 1990 szeptemberében már itt kezdődött a tanév, rögtön egy fűtés problémával.

Miután egyéb napirend, kérdés, észrevétel nem hangzik el, a polgármester megköszöni a képviselők munkáját és az ülést bezárja.

 

Kmf.

 

                  Alapi József                                                                               Ragály Erika

                  polgármester                                                                                    jegyző

 

 

E-Ügyintézés

Széchenyi 2020

ELBIR

 

A Kohner örökség megőrzése

KÖZALAPÍTVÁNY

JNSZ Megyei Könyvtárportál

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárportál

SZÁSZBEREK SE TÖRTÉNETE